Adres:

  • 95-100 Zgierz, ul. Sadowa 6a

Naczelnik Wydziału:


Kontakt:

Do podstawowych zadań wydziału należy:


1) pozyskiwanie środków finansowych w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej;
2) pozyskiwanie środków finansowych w ramach programów wspólnotowych Unii Europejskiej;
3) pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych z budżetu państwa;
4) pozyskiwanie środków finansowych z innych źródeł niż określone w pkt 1-3;
5) współudział w planowaniu budżetu Powiatu w zakresie inwestycji realizowanych z udziałem funduszy
zewnętrznych;
6) sporządzanie sprawozdań dotyczących obecnie realizowanych projektów współfinansowanych
z funduszy zewnętrznych przez Powiat;
7) przygotowywanie wniosków o wypłatę dotacji w ramach realizowanych projektów dofinansowanych
z funduszy zewnętrznych;
8) bieżące monitorowanie realizacji projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych;
9) współpraca z komórkami Starostwa oraz jednostkami organizacyjnymi Powiatu przy realizacji
projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych;
10) opracowanie i realizacja założeń polityki rozwoju Powiatu;
11) współdziałanie z komórkami Starostwa oraz jednostkami organizacyjnymi Powiatu w poszukiwaniu
partnerów do współpracy w zakresie realizacji projektów rozwoju Powiatu;
12) realizacja innych zadań Powiatu w zakresie rozwoju wynikających z obowiązujących przepisów;
13) koordynowanie i nadzorowanie inwestycji i modernizacji realizowanych przez Powiat Zgierski;
14) realizowanie bieżących remontów w budynkach Starostwa;
15) pomoc podległym jednostkom przy realizacji robót budowlanych;
16) współpraca z Biurem Zamówień Publicznych w zakresie przygotowywania postępowań
przetargowych na zadania inwestycyjne;
17) współpraca z Wydziałem Organizacji i Spraw Obywatelskich w zakresie przeprowadzania
przeglądów technicznych obiektów budowlanych Starostwa, wymaganych przepisami prawa
budowlanego.