Adres:

  • 95-100 Zgierz, ul. Sadowa 6a
  • pok. 6 i 7

Naczelnika Wydziału:


Kontakt:

Do podstawowych zadań wydziału należy:

1) pozyskiwanie środków finansowych w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej;
2) pozyskiwanie środków finansowych w ramach programów wspólnotowych Unii Europejskiej;
3) pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych z budżetu państwa;
4) pozyskiwanie środków finansowych z innych źródeł niż określone w pkt 1-3;
5) współudział w planowaniu budżetu Powiatu w zakresie inwestycji realizowanych z udziałem funduszy zewnętrznych;
6) sporządzanie sprawozdań dotyczących obecnie realizowanych projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych przez Powiat;
7) przygotowywanie wniosków o wypłatę dotacji w ramach realizowanych projektów dofinansowanych z funduszy zewnętrznych;
8) bieżące monitorowanie realizacji projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych;
9) współpraca z komórkami Starostwa oraz jednostkami organizacyjnymi Powiatu przy opracowaniu procedur zarządzania projektami współfinansowanymi w ramach funduszy zewnętrznych;
10) opracowanie i realizacja założeń polityki rozwoju Powiatu;
11) podejmowanie działań popularyzujących Powiat jako atrakcyjne i korzystne miejsce do lokowania kapitału, rekomendowanie działań w zakresie tworzenia korzystnych warunków do inwestowania w Powiecie;
12) współdziałanie z komórkami Starostwa oraz jednostkami organizacyjnymi Powiatu w poszukiwaniu partnerów do współpracy w zakresie realizacji projektów rozwoju Powiatu;
13) realizacja innych zadań Powiatu wynikających z obowiązujących przepisów.