Sekretariat:

kontakt: tel. (42) 2888 280,  fax: (42) 719-08-99

e-mail: eszkoly@powiat.zgierz.plwoksit@powiat.zgierz.pl

adres: ul. Sadowa 6a, 95-100 Zgierz,  p. 13


Naczelnik Wydziału:

Jacek Brzeziński

kontakt: tel. (42) 288 82 81

e-mail: oswiata@powiat.zgierz.pl

adres: ul. Sadowa 6a, 95-100 Zgierz,  p. 12


Zastępca Naczelnika:

Agnieszka Uczciwek

kontakt: tel. (42) 288 82 83

adres: ul. Sadowa 6a, 95-100 Zgierz, p. 14


Do podstawowych zadań wydziału należy:

 • przygotowywanie projektów aktów prawnych dla Rady, Zarządu i Starosty z zakresu oświaty, kultury, sportu i turystyki
 • wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem przez Powiat przedszkoli specjalnych, szkół podstawowych specjalnych, gimnazjum sportowego, gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych dla młodzieży i dla dorosłych, poradni psychologiczno - pedagogicznych, specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, placówki pracy pozaszkolnej oraz samorządowych instytucji kultury
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i cofaniem zgody na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę fizyczną lub osobę prawną nie będącą jednostką samorządu terytorialnego;
 • wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz nadawaniem uprawnień szkoły publicznej;
 • prowadzenie spraw w zakresie udzielania, rozliczania i kontroli wykorzystania dotacji dla szkół i placówek publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub osobę prawną nie będącą jednostką samorządu terytorialnego, a także dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej;
 • koordynowanie i nadzorowanie prowadzenia przez publiczne i niepubliczne szkoły i placówki baz danych w ramach systemu informacji oświatowej
 • prowadzenie postępowań o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego;
 • współdziałanie z sądami powszechnymi w zakresie kierowania nieletnich do placówek wychowawczych i socjoterapeutycznych;
 • analizowanie i projektowanie kierunków przekształceń w sieci szkół i placówek;
 • współdziałanie z Wydziałem Finansowym w zakresie nadzoru nad gospodarką finansową szkół i placówek prowadzonych przez Powiat oraz samorządowych instytucji kultury;
 • realizowanie zadań we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Powiatu, samorządami gminnymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie:
           - kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
           - kultury fizycznej i sport                                                                                                                                                                      
 • pełnienie z upoważnienia Starosty funkcji organizacyjnych i koordynacyjnych w stosunku do jednostek organizacyjnych Powiatu działających w zakresie oświaty, kultury, sportu i turystyki;
 • prowadzenie akt i spraw osobowych kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu działających w zakresie oświaty, kultury, sportu i turystyki;
 • prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej;
 • realizacja innych zadań Powiatu wynikających z obowiązujących przepisów.