Adres:

  • 95-100 Zgierz, ul. Sadowa 6a

Naczelnik Wydziału:


Zastępca Naczelnika:

  • Agnieszka Uczciwek
  • tel.: (42) 2888 283
  • pokój: 14

Kontakt:

Do podstawowych zadań wydziału należy:

1) przygotowywanie projektów aktów prawnych dla Rady, Zarządu i Starosty z zakresu oświaty, kultury, sportu i turystyki;
2) wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem przez Powiat przedszkoli specjalnych, szkół podstawowych specjalnych, gimnazjum sportowego, gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych dla młodzieży i dla dorosłych, poradni psychologiczno - pedagogicznych, specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, placówki pracy pozaszkolnej oraz samorządowych instytucji kultury;
3) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i cofaniem zgody na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę fizyczną lub osobę prawną nie będącą jednostką samorządu terytorialnego;
4) wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz nadawaniem uprawnień szkoły publicznej;
5) prowadzenie spraw w zakresie udzielania, rozliczania i kontroli wykorzystania dotacji dla szkół i placówek publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub osobę prawną nie będącą jednostką samorządu terytorialnego, a także dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej;
6) koordynowanie i nadzorowanie prowadzenia przez publiczne i niepubliczne szkoły i placówki baz danych w ramach systemu informacji oświatowej;
7) prowadzenie postępowań o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego;
8) współdziałanie z sądami powszechnymi w zakresie kierowania nieletnich do placówek wychowawczych i socjoterapeutycznych;
9) analizowanie i projektowanie kierunków przekształceń w sieci szkół i placówek;
10) współdziałanie z Wydziałem Finansowym w zakresie nadzoru nad gospodarką finansową szkół i placówek prowadzonych przez Powiat oraz samorządowych instytucji kultury;
11) realizowanie zadań we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Powiatu, samorządami gminnymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie:
a) kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
b) kultury fizycznej i sportu;
12) pełnienie z upoważnienia Starosty funkcji organizacyjnych i koordynacyjnych w stosunku do jednostek organizacyjnych Powiatu działających w zakresie oświaty, kultury, sportu i turystyki;
13) prowadzenie akt i spraw osobowych kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu działających w zakresie oświaty, kultury, sportu i turystyki;
14) prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej;
15) realizacja innych zadań Powiatu wynikających z obowiązujących przepisów.