Kadry:

kontakt: tel. (42) 288 81 33

e-mail: organizacyjny@powiat.zgierz.pl

adres: ul. Sadowa 6a, 95-100 Zgierz, piętro 3, p. 312


Naczelnik:

Joanna Jaros

kontakt: tel. (42) 288 81 30 fax: (42) 717 63 03

adres: ul. Sadowa 6a, 95-100 Zgierz, piętro 3, p. 314


Zastępca Naczelnika :

Małgorzata Komońska

kontakt: tel.: (42) 2888 133

ul. Sadowa 6a, 95-100 Zgierz, piętro 3, p. 312


Do podstawowych zadań wydziału należy:

1) opracowywanie projektów Regulaminu, Regulaminu pracy i innych regulaminów z zakresu właściwości wydziału oraz kontrola ich realizacji;

2) opracowywanie i uzgadnianie projektów aktów prawnych Rady, Zarządu i Starosty z zakresu działania wydziału;

3) współdziałanie w przygotowywaniu materiałów niezbędnych do pracy Rady i jej komisji, w porozumieniu z Biurem Rady;

4) prowadzenie centralnego rejestru umów i porozumień zawartych przez Powiat, które po zarejestrowaniu przechowywane są w komórkach merytorycznych;

5) obsługa posiedzeń Zarządu oraz przekazywanie materiałów do Biura Rady, prowadzenie rejestru uchwał Zarządu Powiatu;

6) prowadzenie sekretariatu Starosty i Członków Zarządu oraz Wicestarosty i Sekretarza;

7) prowadzenie obsługi kancelarii podawczych Starostwa;

8) koordynowanie i organizowanie spraw związanych z przyjmowaniem klientów zgłaszających skargi i wnioski oraz prowadzenie Rejestrów skarg i wniosków rozpatrywanych przez Starostę:

a) załatwianych bezpośrednio,

b) przekazywanych do załatwienia według właściowości;

9) koordynowanie i nadzorowanie spraw dotyczących prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa, udostępniania informacji publicznej oraz ponownego przetwarzania informacji sektora publicznego;

11) prowadzenie rejestru kontroli zewnętrznych przeprowadzanych w Starostwie Powiatowym w Zgierzu;

12) prowadzenie spraw dotyczących zamawiania usług i kontroli realizacji umów w zakresie usług pocztowych dla potrzeb Starostwa;

13) prowadzenie archiwum zakładowego oraz zasobów archiwalnych Starostwa;

14) dysponowanie służbowymi samochodami osobowymi i rozliczanie kart drogowych pojazdów;

15) w zakresie spraw kadrowych:

a) prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Starostwa, kierowników powiatowych służb i inspekcji, wobec których Starosta wykonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu (z wyłączeniem szkół i placówek oświatowych).

b) ogłaszanie naborów na wolne stanowiska urzędnicze, przeprowadzanie służby przygotowawczej oraz egzaminów na stanowiska urzędnicze;

c) prowadzenie zbioru upoważnień i pełnomocnictw wydawanych przez Starostę;

d) prowadzenie spraw socjalnych pracowników Starostwa;

e) współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizowania aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu;

f) wyrejestrowywanie i dokonywanie zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych oraz zmian ewidencyjnych w powyższym zakresie;

g) koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników;

h) nadzór na procedurą dokonywania okresowych ocen pracowników na stanowiskach urzędniczych;

i) prowadzenie spraw dotyczących oświadczeń majątkowych i informacji składanych Staroście,
przygotowywania informacji i analiz kadrowych oraz sprawozdawczości statystycznej
w powyższym zakresie;

16) w zakresie informatyzacji urzędu i obsługi teleinformatycznej:

a) opracowywanie koncepcji i strategii rozwoju systemów teleinformatycznych Starostwa,

b) wdrażanie nowoczesnych technik informatycznych, opartych o dokument elektroniczny i sieć Internet,

c) zarządzanie i administrowanie stroną internetową Powiatu;

d) administrowanie systemami informatycznymi, archiwizowanie danych i wykonywanie kopii zapasowych,

e) obsługa informatyczna systemów o zasięgu powiatowym,

f) zaopatrzenie oraz serwisowanie sprzętu komputerowego i teleinformatycznego,

g) zarządzanie hasłami, systemami antywirusowymi oraz prawami dostępu użytkowników,

h) kontrola legalności i prowadzenie ewidencji programów informatycznych,

i) nadzór nad usługami teleinformatycznymi świadczonymi dla potrzeb Starostwa,

j) zabezpieczenie stacjonarnej łączności telefonicznej sieci VOiP i telefaksowej w Starostwie,

k) prowadzenie ewidencji mienia informatycznego i licencji Starostwa,

1) prowadzenie szkoleń dla pracowników Starostwa z zakresu obsługi programów komputerowych oraz innych aplikacji biurowych;

17) w zakresie spraw obywatelskich:

a) przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących uczniowskich klubów sportowych oraz stowarzyszeń kultury fizycznej nie prowadzących działalności gospodarczej;

b) przygotowywanie pozwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków z zagranicy;

c) wykonywanie zadań z zakresu sprawowania nadzoru nad działalnością stowarzyszeń innych niż stowarzyszenia samorządu terytorialnego, stowarzyszeń kultury fizycznej, związków sportowych oraz fundacji;

d) współpraca z organizacjami pozarządowymi, tworzenie programów współpracy oraz koordynacja działań w powyższym zakresie;

e) prowadzenie spraw związanych z ustaleniem rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu;

f) wykonywanie zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz współpraca w powyższym zakresie z instytucjami i podmiotami działalności leczniczej;

g) współpraca w zakresie udzielania pomocy repatriantom;

h) prowadzenie postępowania administracyjnego związanego z ewidencją i przechowywaniem rzeczy znalezionych;

18) w zakresie spraw administracyjno-gospodarczych:

a) administrowanie nieruchomościami Powiatu zarządzanymi przez Starostwo, w tym:

- zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej, gazu, wody i odbioru nieczystości oraz prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłat za dzierżawę, najem i media na podstawie dokumentacji przekazanej przez Biuro Gospodarki Nieruchomościami oraz współpraca w powyższym zakresie z Wydziałem Finansowym,

- prowadzenie spraw w zakresie monitorowania budynków oraz zabezpieczenie mienia Starostwa;

- zlecenie kontroli technicznych oraz okresowych przeglądów budynków i urządzeń stanowiących ich wyposażenie,

- obsługa techniczno-gospodarcza nieruchomości Powiatu Zgierskiego zarządzanych przez Starostwo,

- zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego obiektów Starostwa,

- nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w siedzibach Starostwa,

b) prowadzenie i koordynowanie spraw w zakresie ubezpieczenia mienia Powiatu oraz dróg powiatowych oraz współpraca w powyższym zakresie z Brokerem i Ubezpieczycielami;

c) prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem, przekazywaniem i sprzedażą składników majątku Starostwa oraz ewidencjonowanie środków trwałych i ich oznaczanie;

d) dokonywanie zaopatrzenia i zlecanie usług, a w szczególności napraw urządzeń biurowych i konserwacji wyposażenia dla potrzeb gospodarczych Starostwa;

e) gospodarowanie pomieszczeniami biurowymi i gospodarczymi oraz boksami garażowymi znajdującymi się na terenie posesji Starostwa;

f) przygotowywanie sal konferencyjnych i ich wyposażenia zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem (sesje, spotkania, szkolenia, uroczystości świąteczne itp.);

g) realizacja spraw związanych z zamawianiem pieczątek, pieczęci urzędowych i ich likwidacja;

h) prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem magazynu artykułów biurowych i materiałów
eksploatacyjnych;

i) prenumerowanie prasy, czasopism i innych wydawnictw informacyjnych zgłoszonych przez kierowników komówek;

j) zapewnienie informacji wizualnej dla klientów (tablice informacyjne, tabliczki przydrzwiowe, identyfikatory itp.)

19) realizacja innych zadań Powiatu wynikających z obowiązujących przepisów.