Naczelnik Wydziału:

Emilia Szumska

kontakt: tel. (42) 288 82 31

e-mail: srodowisko@powiat.zgierz.pl

adres: ul. Sadowa 6a, 95-100 Zgierz, piętro 2, p. 209


Pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa:

p. 206 

  • tel. (42) 288 82 32

p. 210 

  • tel. (42) 288 82 34

p. 211

  • tel. (42) 288 82 35

Do podstawowych zadań wydziału należy:

1) wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych;
2) przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga uzyskania pozwolenia;
3) wydawanie decyzji określających dopuszczalny poziom hałasu;
4) sporządzanie i aktualizowanie wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi;
5) udzielanie pozwoleń zintegrowanych na korzystanie ze środowiska;
6) przeprowadzanie analiz pozwoleń zintegrowanych;
7) ustanawianie obszarów ograniczonego użytkowania;
8) wydawanie opinii o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
9) zobowiązywanie do wykonania i przedłożenia przeglądu ekologicznego oraz nakładanie obowiązku ograniczenia oddziaływania na środowisko i przywrócenia środowiska do stanu właściwego;
10) opiniowanie wniosków o dotację lub pożyczkę z Narodowego lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
11) nadzór nad spółkami wodnymi;
12) wydawanie koncesji na wydobywanie kopaliny na powierzchni nie przekraczającej 2 ha i przewidywanym wydobyciu rocznym do 20 000 m3, bez użycia materiałów wybuchowych;
13) przyjmowanie informacji o opłatach eksploatacyjnych oraz wydawanie decyzji wymierzających opłatę eksploatacyjną;
14) zatwierdzanie dokumentacji geologicznych i hydrogeologicznych;
15) zatwierdzanie i przyjmowanie projektów robót geologicznych i hydrogeologicznych;
16) gromadzenie i udostępnianie danych geologicznych (archiwum);
17) zatwierdzanie projektów i dokumentacji geologiczno-inżynierskich;
18) wydawanie decyzji w sprawach rekultywacji;
19) kontrola stosowania przepisów w zakresie rekultywacji;
20) wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne;
21) wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów i zezwoleń na przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne;
22) udzielanie informacji o środowisku;
23) współpraca z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w zakresie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska;
24) współpraca z Państwowym Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Zgierzu w zakresie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego;
25) wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego oraz rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb;
26) nadzór nad społecznymi strażami rybackimi;
27) nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa;
28) zlecanie sporządzania uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu oraz nadzorowanie wykonania zadań w nich zawartych;
29) wydawanie zaświadczeń o objęciu nieruchomości planem urządzenia lasu;
30) wydawanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów z nieruchomości gminnych i kolejowych;
31) prowadzenie rejestru zwierząt zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków i przyjmowanie zgłoszeń do rejestru przez posiadaczy tych zwierząt lub prowadzących ich hodowlę;
32) wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowanie chartów rasowych lub ich mieszańców;
33) wydzierżawianie obwodów łowieckich;
34) przyjmowanie oświadczeń o zakazie wykonywania polowania na terenie będącym własnością osób fizycznych albo użytkowników wieczystych nieruchomości wchodzących w skład obwodów łowieckich;
35) wydawanie decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny;
36) opiniowanie gminnych programów ochrony środowiska;
37) opiniowanie osiągnięcia efektu ekologicznego dla realizowanych inwestycji;
38) opracowywanie okresowych sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi dotyczących realizacji programów ochrony powietrza i programu ochrony środowiska przed hałasem;
39) sprawozdawczość GUS;
40) współpraca z Wydziałem Geodezji, Kartografii i Katastru;
41) realizacja innych zadań Powiatu wynikających z obowiązujących przepisów;
42) opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego.