Naczelnik Wydziału:

Agnieszka Szymczyk

kontakt: tel. (42) 288 81 80

adres: ul. Sadowa 6a, 95-100 Zgierz, piętro 2, p. 214


Głowna Księgowa:

Ewa Kaczmarek

kontakt: tel. (42) 288 81 85

adres: ul. Sadowa 6a, 95-100 Zgierz, piętro 2, p. 212


Kasa:

 • tel. (42) 288 81 91
 • poniedziałek, środa, czwartek: 8:15 – 15:00
 • wtorek: 8:15 – 16:00
 • piątek: 8:15 – 14:00

Obsługa budżetu:

Pokój 213:

 • tel. (42) 2888 182
 • fax(42) 716-08-86

Opłaty za użytkowanie wieczyste:

Pokój 203:

 • tel. (42) 288 81 88

Dochody starostwa:

Pokój 203:

 • tel. (42) 288 81 87

Windykacja:

Pokój 203:

 • tel.: (42) 288 81 89

Płace:

Pokój 202:

 • tel. (42) 288 81 92

Wydatki:

Pokój 202:

 •  (42) 288 81 90

Do podstawowych zadań wydziału należy:

 • opracowywanie:
           - projektu budżetu powiatu,
           - informacji z wykonywania budżetu za pierwsze półrocze,
           - sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok,
           - wieloletniej prognozy finansowej,
           - uchwał Rady i Zarządu dotyczących zmian w budżecie,
           - analiz z realizacji budżetu                                                                                                                                                                 
 • nadzorowanie prawidłowości opracowania i zatwierdzania planów finansowych jednostek organizacyjnych
 • przekazywanie jednostkom organizacyjnym informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpływów do budżetu w celu dostosowania projektów planów finansowych do uchwały budżetowej
 • sporządzanie zbiorczych sprawozdań finansowych i budżetowych
 • sporządzanie sprawozdań o udzielenie pomocy publicznej na podstawie dokumentów złożonych przez komórki i jednostki organizacyjne
 • prowadzenie ewidencji księgowej Starostwa oraz budżetu Powiatu - ewidencja syntetyczna i analityczna przychodów, dochodów, rozchodów i wydatków, zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • prowadzenie obsługi kasowej Starostwa
 • prowadzenie obsługi księgowej i kasowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, a także sporządzanie sprawozdań zbiorczych
 • prowadzenie ewidencji księgowej majątku Powiatu i Skarbu Państwa oraz sporządzanie wymaganych sprawozdań
 • nadzorowanie terminowości rozliczenia inwentaryzacji
 • prowadzenie dokumentacji płacowej i świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz dokonywanie w imieniu płatnika rozliczeń m.in. z urzędami skarbowymi, zakładem ubezpieczeń społecznych, powiatowym urzędem pracy
 • prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupu dotyczących podatku VAT oraz sporządzanie deklaracji VAT
 • windykacja należności budżetowych Powiatu i Skarbu Państwa
 • dokonywanie kontroli formalnej i rachunkowej sprawozdań jednostek organizacyjnych Powiatu
 • dokonywanie kontroli formalnej i rachunkowej dokumentów księgowych i sprawozdań finansowych rozliczających dotacje udzielone przez Powiat
 • sporządzanie na potrzeby banków wszelkich analiz i dokumentów zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi, a także w zakresie bieżącej obsługi
 • przedkładanie uchwał Rady, Zarządu, informacji w sprawach budżetu Regionalnej Izbie Obrachunkowej
 • opracowywanie projektów regulacji wewnętrznych w zakresie właściwości wydziału oraz nadzór nad ich realizacją 
 • realizacja innych zadań Powiatu wynikających z obowiązujących przepisów.