Adres:

Naczelnik Wydziału:

 • Iwona Stańczyk
 • tel.: (42) 2888 180
 • pokój: 214

Głowna Księgowa:

 • Agnieszka Szymczyk
 • tel.: (42) 2888 185
 • pokój: 212

Obsługa budżetu:

 • tel.: (42) 2888 182
 • fax.: (42) 716-08-86
 • pokój: 213

Kasa:

 • tel.: (42) 2888 191
 • poniedziałek, środa, czwartek: 8:15 – 15:00
 • wtorek: 8:15 – 16:00
 • piątek: 8:15 – 14:00

Opłaty za użytkowanie wieczyste:

 • tel.: (42) 2888 188
 • pokój: 203

Dochody starostwa:

 • tel.: (42) 2888 187
 • pokój: 203

Windykacja:

 • tel.: (42) 2888 189
 • pokój: 203

Płace:

 • tel.: (42) 2888 192
 • pokój: 202

Wydatki:

 • tel.: (42) 2888 190
 • pokój: 202

Do podstawowych zadań wydziału należy:

1) opracowywanie:
a) projektu budżetu powiatu,
b) informacji z wykonywania budżetu za pierwsze półrocze,
c) sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok,
d) wieloletniej prognozy finansowej,
e) uchwał Rady i Zarządu dotyczących zmian w budżecie,
f) analiz z realizacji budżetu;
2) nadzorowanie prawidłowości opracowania i zatwierdzania planów finansowych jednostek organizacyjnych;
3) przekazywanie jednostkom organizacyjnym informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpływów do budżetu w celu dostosowania projektów planów finansowych do uchwały budżetowej;
4) sporządzanie zbiorczych sprawozdań finansowych i budżetowych;
5) sporządzanie sprawozdań o udzielenie pomocy publicznej na podstawie dokumentów złożonych przez komórki i jednostki organizacyjne;
6) prowadzenie ewidencji księgowej Starostwa oraz budżetu Powiatu - ewidencja syntetyczna i analityczna przychodów, dochodów, rozchodów i wydatków, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
7) prowadzenie obsługi kasowej Starostwa;
8) prowadzenie obsługi księgowej i kasowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, a także sporządzanie sprawozdań zbiorczych;
9) prowadzenie ewidencji księgowej majątku Powiatu i Skarbu Państwa oraz sporządzanie wymaganych sprawozdań;
10) nadzorowanie terminowości rozliczenia inwentaryzacji;
11) prowadzenie dokumentacji płacowej i świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz dokonywanie w imieniu płatnika rozliczeń m.in. z urzędami skarbowymi, zakładem ubezpieczeń społecznych, powiatowym urzędem pracy;
12) prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupu dotyczących podatku VAT oraz sporządzanie deklaracji VAT;
13) windykacja należności budżetowych Powiatu i Skarbu Państwa;
14) dokonywanie kontroli formalnej i rachunkowej sprawozdań jednostek organizacyjnych Powiatu;
15) dokonywanie kontroli formalnej i rachunkowej dokumentów księgowych i sprawozdań finansowych rozliczających dotacje udzielone przez Powiat;
16) sporządzanie na potrzeby banków wszelkich analiz i dokumentów zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi, a także w zakresie bieżącej obsługi;
17) przedkładanie uchwał Rady, Zarządu, informacji w sprawach budżetu Regionalnej Izbie Obrachunkowej;
18) opracowywanie projektów regulacji wewnętrznych w zakresie właściwości wydziału oraz nadzór nad ich realizacją;
19) realizacja innych zadań Powiatu wynikających z obowiązujących przepisów.