Sekretariat:

kontakt: tel. (42) 288 82 20, tel. (42) 288 82 37,  fax.  (42) 715-69-50

e-mail: drogownictwo@powiat.zgierz.pl

adres: ul. Sadowa 6a, 95-100 Zgierz, piętro 3, p.305


Naczelnik Wydziału: 

Maciej Tomaszewski

kontakt: tel. (42) 288 82 20

adres: ul. Sadowa 6a, 95-100 Zgierz, piętro 3, p.308


Zastępca Naczelnika:

Anna Czaplińska

kontakt: tel. (42) 288 82 20

adres: ul. Sadowa 6a, 95-100 Zgierz, piętro 3, p.306


Kontakt:

 • Sprawy związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych;
 • Sprawy dotyczące utrzymania drzew i krzewów w pasach drogowych;
 • Sprawy związane z odwodnieniem dróg powiatowych (przepusty, rowy przydrożne);
 • Uzgodnienie lokalizacji przystanków autobusowych


Główny Specjalista Maciej Ciechomski - teren:
Miasto i Gmina Zgierz
Miasto i Gmina Ozorków
tel. (42) 288 82 22

Specjalista Dariusz Ruda - teren:
Miasto i Gmina Aleksandrów Łódzki
Gmina Parzęczew
tel. (42) 288 82 23

Specjalista Dominik Wójcik  – teren:
Miasto i Gmina Głowno
Miasto i Gmina Stryków
tel. (42) 288 82 23


 • Wydawanie decyzji na lokalizację infrastruktury technicznej i zjazdów w pasie drogowym, uzgadnianie projektów zjazdów:

           Zastępca Naczelnika: Anna Czaplińska: (42) 288 82 21, pok. 306

 • Uzgodnienia projektów organizacji ruchu w pasach dróg powiatowych:

            Specjalista Dariusz Ruda: (42) 288 82 23, pok. 306

 • Wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego:

            -

 • Zgłaszanie szkód powstałych na drogach powiatowych, Prowadzenie i aktualizacja ewidencji dróg, obiektów mostowych:

           Podinspektor  Justyna Kraszewska: (42) 288 82 20, pok. 305


Do podstawowych zadań wydziału należy:

 • opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 • opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;
 • pełnienie funkcji inwestora;
 • utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, z wyjątkiem części pasa drogowego, o których mowa w art. 20f pkt 2 ustawy o drogach publicznych;5) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;
 • przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;
 • koordynacja robót w pasie drogowym;
 • wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;9) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;
 • sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;
 • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym weryfikację cech i wskazanie usterek, które wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego
 • badanie wpływu robót drogowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego;
 • przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
 • przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;
 • wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;
 • dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;
 • utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów;
 • nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości;
 • nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w pkt. 17 na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa;
 • zarządzanie i utrzymywanie kanałów technologicznych i pobieranie opłat, o których mowa w art. 39 ust. 7 ustawy o drogach publicznych;
 • odśnieżanie terenów parkingowych Starostwa;
 • w zakresie zadań Oddziału Patrolowo - Drogowego wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających, w tym:
           - bieżąca kontrola stanu dróg powiatowych,
           - oznakowanie pionowe - montaż/demontaż/naprawa,
           - regulacja skrajni drogowej,
           - oczyszczanie rowów przydrożnych,
           - łatanie ubytków masą na zimno,
           - uzupełnianie poboczy tłuczniem,
           - oczyszczanie(udrożnienie) przepustów drogowych,
           - usuwanie drzew na podstawie decyzji zezwalających na wycinkę,
           - sprzątanie pasów drogowych,
           - miejscowe dokaszanie poboczy,
           - ustawianie/wymiana elementów bezpieczeństwa ruchu,
           - malowanie barier mostowych,
           - wykonywanie przewozów i prac pomocniczych na rzecz Starostwa;                                                                                                 
 • realizacja innych zadań Powiatu wynikających z obowiązujących przepisów.