Adres:

 • 95-100 Zgierz, ul. Sadowa 6a

Naczelnik Wydziału: 

 • Michał Śliwiński
 • tel.: (42) 2888 220
 • pokój: 308

Zastępca Naczelnika:

 • Monika Stodulska
 • tel.: (42) 2888 220
 • pokój: 307


Kontakt:

 • Sprawy związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych;
 • Sprawy dotyczące utrzymania drzew i krzewów w pasach drogowych;
 • Sprawy związane z odwodnieniem dróg powiatowych (przepusty, rowy przydrożne);
 • Uzgodnienie lokalizacji przystanków autobusowych

Wydział Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Zgierzu, ul. Sadowa 6a, pokój 306


Główny Specjalista Jarosław Filipiński - teren:
Miasto i Gmina Głowno
Miasto i Gmina Stryków
tel. (42) 2888 222


Specjalista Dariusz Ruda - teren:
Miasto i Gmina Aleksandrów Łódzki
Gmina Parzęczew
tel. (42) 2888 223


Podinspektor Ewelina Mrowińska – teren:
Miasto i Gmina Zgierz
Miasto i Gmina Ozorków
tel. (42) 2888 223

 • Uzgodnienia projektów organizacji ruchu w pasach dróg powiatowych
 • Kierownik Oddziału Patrolowo - Drogowego  Jarosław Filipiński: (42) 2888 222, pok. 306.
 • Wydawanie decyzji na lokalizację infrastruktury technicznej i zjazdów w pasie drogowym, uzgadnianie projektów zjazdów
  Główny Specjalista Sylwia Kasztelan: (42) 2888 221, pok. 306
 • Wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego
  Zastępca Naczelnika Monika Stodulska: (42) 2888 220, pok. 307
 • Zgłaszanie szkód powstałych na drogach powiatowych
  Podinspektor Iwona Jeleńska: (42) 2888 220, pok. 305
 • Prowadzenie i aktualizacja ewidencji dróg, obiektów mostowych
  Podinspektor Iwona Jeleńska: (42) 2888 220, pok. 305


e-mail: drogownictwo@powiat.zgierz.pl

Do podstawowych zadań wydziału należy:

1) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
2) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;
3) pełnienie funkcji inwestora;
4) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, z wyjątkiem części pasa drogowego, o których mowa w art. 20f pkt 2 ustawy o drogach publicznych;
5) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;
6) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;
7) koordynacja robót w pasie drogowym;
8) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;
9) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;
10) sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;
11) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym weryfikację cech i wskazanie usterek, które wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego;
12) badanie wpływu robót drogowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego;
13) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
14) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;
15) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;
16) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;
17) utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów;
18) nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości;
19) nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w pkt. 17 na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa;
20) zarządzanie i utrzymywanie kanałów technologicznych i pobieranie opłat, o których mowa w art. 39 ust. 7 ustawy o drogach publicznych;
21) odśnieżanie terenów parkingowych Starostwa;
22) w zakresie zadań Oddziału Patrolowo - Drogowego wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających, w tym:
a) bieżąca kontrola stanu dróg powiatowych,
b) oznakowanie pionowe - montaż/demontaż/naprawa,
c) regulacja skrajni drogowej,
d) oczyszczanie rowów przydrożnych,
e) łatanie ubytków masą na zimno,
f) uzupełnianie poboczy tłuczniem,
g) oczyszczanie(udrożnienie) przepustów drogowych,
h) usuwanie drzew na podstawie decyzji zezwalających na wycinkę,
i) sprzątanie pasów drogowych,
j) miejscowe dokaszanie poboczy,
k) ustawianie/wymiana elementów bezpieczeństwa ruchu,
1) malowanie barier mostowych,
m) wykonywanie przewozów i prac pomocniczych na rzecz Starostwa;
23) realizacja innych zadań Powiatu wynikających z obowiązujących przepisów.