Adres:

 • 95-100 Zgierz, ul. Sadowa 6a

Naczelnik Wydziału:

 • Agnieszka Kropp-Nowacka
 • tel.: (42) 2888 200
 • pokój: 407

Zastępca Naczelnika:

 • Karol Zieliński
 • tel.: (42) 2888 212
 • pokój: 404

Kontakt:

 • Sekretariat - p.408, tel.: (42) 2888 200, e-mail:architektura@powiat.zgierz.pl
 • Inspektorzy -
  p.403 tel.: (42) 2888 205, 2888 213
  p.404 tel.: (42) 2888 207, 2888 212
  p.406 tel.: (42) 2888 209
  p.415 tel.: (42) 2888 208

Do podstawowych zadań wydziału należy:

1) udzielanie pozwoleń na budowę, rozbiórkę i zmianę sposobu użytkowania obiektów budowlanych, przenoszenie wyżej wymienionych pozwoleń na rzecz innych osób;
2) przyjmowanie zgłoszeń budowy i rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, zgłaszanie sprzeciwu w tym zakresie;
3) przyjmowanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części, zgłaszanie sprzeciwu w tym zakresie;
4) uczestnictwo na wezwanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zgierzu w czynnościach inspekcyjnych;
5) wykonywanie przypisanych Staroście wszystkich innych zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej, wynikających z prawa budowlanego, z wyłączeniem nadzoru budowlanego;
6) wykonywanie przypisanych Powiatowi zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego oraz współpraca w tej dziedzinie z komórkami Starostwa, jednostkami organizacyjnymi Powiatu, Samorządem Województwa Łódzkiego;
7) prowadzenie sprawozdawczości statystycznej GUS;
8) wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali, powierzchni użytkowej i wyposażeniu technicznym domu lub lokalu;
9) realizacja innych zadań Powiatu wynikających z obowiązujących przepisów.