Kierownik:

Wieńczysław Witczak

kontakt: tel. (42) 288 82 72

e-mail: pczk@powiat.zgierz.pl

adres: ul. Sadowa 6a, 95-100 Zgierz, piętro 3, p. 310


Do podstawowych zadań PCZK należy:

1) zapewnienie całodobowej wymiany informacji dla potrzeb zarządzania kryzysowego;
2) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;
3) nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania (SWA) oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności na terenie Powiatu, organizowanie powiatowych elementów systemu SWA;
4) współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
5) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
6) dokumentowanie działań podejmowanych przez PCZK;
7) realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa;
8) realizacja zadań związanych ze sprawowaniem przez Starostę zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami, dotyczącymi w szczególności:
a) zatwierdzania programów ich działania,
b) uzgadniania wspólnych działań na obszarze powiatu,
c) kierowania, w sytuacjach szczególnych, wspólnymi działaniami tych jednostek;
9) realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:
a) opracowywanie planów z zakresu zarządzania kryzysowego,
b) realizacja zaleceń wojewody w zakresie planowania cywilnego,
c) opracowywanie zaleceń do gminnych planów zarządzania kryzysowego;
10) prowadzenie spraw związanych z powołaniem przez Starostę, w razie braku lekarza, osoby stwierdzającej zgon i określającej jego przyczyny;
11) realizacja zadań w zakresie obrony cywilnej, w tym:
a) opracowywanie powiatowego planu obrony cywilnej,
b) określanie założeń do gminnych planów obrony cywilnej oraz ich uzgadnianie,
c) dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej oraz podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań,
d) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i kierowaniem formacjami obrony cywilnej,
e) prowadzenie magazynu obrony cywilnej;
12) planowanie potrzeb w zakresie środków finansowych i materiałowych niezbędnych do realizacji zadań związanych z ochroną ludności;
13) realizacja zadań w zakresie przygotowań ochrony zdrowia do działań w przypadku sytuacji
kryzysowych, stanów nadzwyczajnych, zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
14) współdziałanie z organami wojskowymi, Łódzkim Urzędem Wojewódzkim w Łodzi, policją oraz gminami w Powiecie w zakresie obronności;
15) opracowywanie i aktualizowanie niezbędnej dokumentacji obronnej Starostwa;
16) występowanie do władz samorządowych o nadanie świadczeń osobistych i rzeczowych dotyczących realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego;
17) wykonywanie zadań na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, w tym realizacja zadań wynikająca z obowiązków państwa-gospodarza (ang. Host Nation Support – HNS) na terenie Powiatu;
18) zabezpieczenie lokalowe i organizacyjno-materiałowe Powiatowej Komisji Lekarskiej;
19) prowadzenie postępowań reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (dotyczących Starostwa);
20) zapewnienie obsługi administracyjno-biurowej Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Zgierzu oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Zgierskiego;
21) organizowanie szkoleń i prowadzenie dokumentacji szkoleniowej w zakresie zadań obronnych, obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego;
22) prowadzenie działalności kontrolnej w zakresie realizacji spraw obronnych, obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego w podległych i nadzorowanych podmiotach na terenie Powiatu;
23) opracowywanie sprawozdań z realizacji zadań z dziedziny obronności, w tym obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego;
24) realizowanie zadań z dziedziny obronności kraju, w tym obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego, w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami;
25) realizacja innych zadań Powiatu, wynikających z obowiązujących przepisów.