Kierownik:

Monika Wójcik

kontakt: tel. (42) 288 81 53, fax: (42) 717 54 84

e-mail: przetargi_wojcik@powiat.zgierz.pl

adres: ul. Sadowa 6a, 95-100 Zgierz, piętro 2, p. 216


Do podstawowych zadań Biura Zamówień Publicznych należy:

 • przygotowywanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 • ustalanie i wybór trybu udzielania zamówień publicznych;
 • opracowywanie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 • publikacje ogłoszeń o udzielenie zamówień publicznych;
 • udzielanie informacji i wyjaśnień oferentom w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 • udział w pracach komisji przetargowych;
 • obsługa organizacyjna posiedzeń komisji przetargowych;
 • wykonywanie czynności i nadzór nad przebiegiem procedury odwoławczej;
 • przygotowywanie umów o udzielenie zamówień publicznych;
 • czuwanie nad przestrzeganiem przepisów, w tym potwierdzanie trybu udzielenia zamówienia publicznego na fakturach i rachunkach;
 • nadzór nad planowaniem zamówień publicznych na dany rok budżetowy;
 • opracowanie i publikacja obowiązkowego rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych;
 • prowadzenie rejestru zamówień publicznych;
 • prowadzenie rejestru umów o udzielenie zamówień publicznych;
 • opracowanie projektu i bieżący nadzór nad realizacją Regulaminu udzielania zamówień publicznych;
 • opracowanie projektu i bieżący nadzór nad wykonaniem Regulaminu realizacji dostaw, zlecania usług i robót budowlanych, których wartość szacunkowa netto jest niższa niż wyrażona
  w złotych równowartość kwoty 30.000 euro;
 • ewidencjonowanie wniosków oraz faktur;
 • realizacja innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów.