Audytor wewnętrzny:

Anna Królak

kontakt: tel. (42) 288 82 60

e-mail: audytor@powiat.zgierz.pl

ul. Sadowa 6a, 95-100 Zgierz, p. 17


Inspektor kontroli:

Aneta Klimczak

tel. (42) 288 8 2 61

e-mail: kontrola@powiat.zgierz.pl

ul. Sadowa 6a, 95-100 Zgierz, p. 17


W ramach Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli funkcjonują:

1) samodzielne stanowisko Audytora Wewnętrznego, do którego należy ogół działań mających na celu wspieranie kierownika jednostki - Starosty, przez wykonywaną w sposób obiektywny i niezależny, systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze, a w szczególności:
a) ocena adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w jednostce,
b) dokonywanie analiz obszarów ryzyka w zakresie działania Starostwa,
c) opracowanie rocznych planów audytu wewnętrznego w Starostwie oraz sprawozdań z wykonania planów audytu za poprzedni rok,
d) przeprowadzanie zadań audytowych zgodnie z rocznymi planami audytu oraz przedstawianie zaleceń w sprawie usunięcia uchybień lub wprowadzenie usprawnień,
e) przeprowadzenie czynności audytowych zgodnie z zasadami i trybem przewidzianym w przepisach prawa, powszechnie uznanymi standardami audytu wewnętrznego oraz Kodeksem Etyki Audytora Wewnętrznego,
f) koordynacja audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej na terenie Powiatu, a w szczególności:
- współpraca w ramach realizacji wykonywanych zadań kontroli instytucjonalnej na terenie Powiatu,
- uzgadnianie rocznych planów kontroli wewnętrznej i audytu,
- reprezentowanie stanowiska Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli podczas kontroli zewnętrznych;
2) samodzielne stanowisko Inspektora Kontroli Wewnętrznej, do którego należy przeprowadzanie kontroli obejmujących całokształt funkcjonowania Starostwa oraz jednostek organizacyjnych Powiatu, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli zarządczej, a w szczególności:
a) przeprowadzanie kontroli finansowej i gospodarowania mieniem w komórkach Starostwa oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu zgodnie z „Regulaminem kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Zgierzu i pozostałych jednostkach organizacyjnych Powiatu Zgierskiego",
b) przeprowadzanie innych doraźnych kontroli zleconych przez Starostę,
c) sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli, opracowywanie zaleceń pokontrolnych oraz przygotowywanie zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych,
d) nadzór i przekazywanie informacji z realizacji zaleceń pokontrolnych,
e) sporządzanie rocznych informacji z realizacji zadań kontrolnych,
f) współpraca z Audytorem Wewnętrznym w zakresie prowadzonych czynności,
g) realizacja innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów.