Naczelnik:

Dorota Kowalczyk

kontakt: tel. (42) 288 83 63

e-mail: d.kowalczyk@powiat.zgierz.pl

adres: ul. Długa 49, 95-100 Zgierz, piętro 3, p. 305


Pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami: 

Pokój 304:

 • tel. (42) 288 83 73
 • tel. (42)288 83 65
 • tel. (42) 288 83 64

Pokój 306:

 • tel. (42) 288 83 61
 • tel. (42) 288 83 74

Główne zadania:

 • Gospodarowanie nieruchomościami Powiatu i Skarbu Państwa, a w szczególności:

-tworzenie i aktualizacja powiatowego zasobu nieruchomości oraz zasobu nieruchomości Skarbu Państwa

-gospodarowanie zasobami nieruchomości (sprzedaż, zamiana, darowizna, najem, dzierżawa, użyczenie,    ograniczone prawa rzeczowe)

-kontrola nad administrowaniem i sposobem gospodarowania lokalami użytkowymi oraz częściami  nieruchomości oddanymi w posiadanie zależne w obiektach zarządzanych przez powiatowe jednostki   organizacyjne lub jednostki organizacyjne Skarbu Państwa

-prowadzenie rejestrów nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu oddanych w trwały zarząd i użytkowanie  wieczyste

-sporządzanie deklaracji podatku od nieruchomości i podatku rolnego

-naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego

-prowadzenie postępowań wywłaszczeniowych i postępowań zezwalających na czasowe zajęcie  nieruchomości, przeprowadzanie przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów,  energii elektrycznej, prowadzenie działalności wydobywczej

-ustalanie odszkodowań za nieruchomości zajęte, przejęte lub nabyte pod drogi publiczne

-podejmowanie czynności związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości Powiatu i Skarbu  Państwa

-prowadzenie spraw sądowych dotyczących nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa

-prowadzenie spraw z zakresu podziałów nieruchomości (przygotowywanie wstępnych projektów  podziału opiniowanie podziałów dokonywanych z urzędu)

 • Wykonywanie zadań z zakresu zagospodarowania wspólnot gruntowych

-ustalanie, które grunty tworzą mienie wspólnoty lub mienie gromadzkie

-ustalanie listy uprawnionych do udziału we wspólnocie

 • Przyznawanie na własność działek siedliskowych i gruntów oddanych do dożywotniego użytkowania
 • Współpraca z Wydziałem Drogownictwa w zakresie nabywania nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i na potrzeby zarządzania drogami
 • Wykonywanie zadań z zakresu ujawniania w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego
 • Uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy
 • Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 • Wydawanie zaświadczeń będących tytułem do wpisania na rzecz Skarbu Państwa w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości przejętych w trybie dekretu z 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej
 • Współpraca z Wydziałem Geodezji, Kartografii i Katastru w zakresie prowadzonych spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu;
 • Realizacja innych zadań Powiatu wynikających z obowiązujących przepisów.