INFORMACJE DLA GEODETÓW

JAK ZAMÓWIĆ WYPIS Z EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

JAK ZAMÓWIĆ MAPĘ ZASADNICZĄ 


Sekretariat:

kontakt: tel. (42) 288 83 60, (42)288 83 82, fax. 42 719 02 63

e-mail:  geodezja@powiat.zgierz.pl

adres: ul. Długa 49, 95-100 Zgierz, piętro 3, p.302


Geodeta Powiatowy: 

Krystyna Kłosińska

kontakt: tel. (42) 288 83 60

adres: ul. Długa 49, 95-100 Zgierz, piętro 3, p.303


Ewidencja gruntów, budynków i lokali

Wydawanie wypisów, udzielanie informacji z operatu:

Pokój 308:

 •  tel. (42) 288 83 76

Prowadzenie spraw dot. udzielania informacji z operatu,  sporządzanie zaświadczeń, prowadzenie postępowań administracyjnych:

Pokój 403:

 •  tel. (42) 288 83 71
 •  tel. (42) 288 83 75

Prowadzenie postępowań administracyjnych, udzielanie informacji z operatu:

Pokój 403:

 •  tel. (42) 288 83 72

Sporządzanie wyrysów, zaświadczeń do wyrysów:

Pokój 402:

 •  tel. (42) 288 83 77

Prowadzenie postępowań dotyczących wyłączeń gruntów z produkcji rolnej:

Pokój 307:

 •  tel. (42) 288 83 78
 •  tel. (42) 288 83 67

Wprowadzanie zmian w ewidencji gruntów:

Pokój 307:

 •  tel. (42) 288 83 78

Prowadzenie postępowań wyjaśniających:

Pokój 403:

 •  tel. (42) 288 83 71

Archiwista:

Pokój 402:

 • tel. (42) 288 83 77

Główne zadania:

 • postępowania administracyjne dot. wpisów danych do operatu ewidencyjnego, postępowania o aktualizację rejestru ewidencyjnego, ujawnianie umów dzierżaw, połączenia działek ewidencyjnych oraz prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla terenu powiatu zgierskiego
 • wydawanie wypisów z ewidencji gruntów, budynków i lokali dla terenu powiatu zgierskiego
 • sporządzanie oraz wydawanie wyrysów z mapy ewidencyjnej z terenu powiatu zgierskiego
 • sporządzanie oraz wydawanie zaświadczeń z rejestru ewidencyjnego z terenu powiatu zgierskiego
 • udzielanie informacji z zakresu ewidencji gruntów, budynków i lokali dla terenu powiatu zgierskiego
 • prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości dla powiatu zgierskiego oraz na jego podstawie udzielanie informacji rzeczoznawcom majątkowym sporządzającym operaty szacunkowe
 • sporządzanie zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów, budynków i lokali z terenu powiatu zgierskiego
 • wydawanie z bazy danych plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych

Informacja dla geodetów:

 • wypisy oraz informacje z rejestru ewidencyjnego w celu wykonania pracy geodezyjnej podlegającej zgłoszeniu do Oddziału Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego wydaje wspomniany Oddział wyłącznie po uprzednim okazaniu zgłoszenia pracy geodezyjnej
 • za udostępnienie ww. informacji nie pobiera się opłat
 • udostępnianie informacji lub dokumentu z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla prac geodezyjnych nie podlegających obowiązkowi zgłoszenia do Oddziału Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego odbywa się na wniosek. Za udostępniane informacje lub dokument pobiera się opłaty, których wysokości zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. z 2004 r., Nr 37, poz. 333)

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Kierownik:

Joanna Bojko, 

kontakt: tel. (42) 288 83 86

e-mail:  j.bojko@powiat.zgierz.pl

adres: ul. Długa 49, 95-100 Zgierz, piętro 2, p. 205

Opłaty:

Pokój 202:

 • tel. (42) 288 83 80

Kontrola robót:

Pokój 201:

 • tel. (42) 288 83 87
 • tel (42) 288 83 91

Pracownia Informatyczna:

Pokój 203:

 • tel. (42) 288 83 84
 • tel. (42) 288 83 85

Zespół Uzgodnień Dokumentacji Projektowej:

Pokój 204:

 • tel. (42) 288 83 83
 • tel. (42) 288 83 89

Zgłoszenie robót:

Pokój 206:

 • tel. (42) 288 83 88

Obsługa Klienta, mapy d/c lokalizacji:

Pokój 208:

 • tel. (42) 288 83 90

Zasoby:

Ośrodek dysponuje następującymi materiałami:

 • w postaci analogowej:

- mapa zasadnicza w skali 1:500, 1:1000, 1:2000
- mapa ewidencji gruntów
- zarysy pomiarowe granic
- wykazy współrzędnych osnów geodezyjnych
- opisy topograficzne punktów osnów geodezyjnych
- operaty techniczne z zakresu robót prawnych, podziałów i rozgraniczeń nieruchomości
- operaty techniczne z pomiarów sytuacyjno - wysokościowych oraz inwentaryzacji urządzeń podziemnych
- szkice inwentaryzacji budowli naziemnych oraz urządzeń podziemnych

 • w postaci numerycznej:

- ortofotomapa opracowana w skali 1:5000 na podstawie zdjęć lotniczych 1:26000
- mapa topograficzna powiatu zgierskiego
- mapa ewidencji gruntów i budynków powiatu zgierskiego
- współrzędne osnów geodezyjnych
- opisy topograficzne punktów osnowy szczegółowej III kl.
- współrzędne punktów granicznych działek ewidencyjnych
- granice jednostek ewidencyjnych
- granice obwodów spisowych
- granice gmin
- granice powiatu

Rachunek za usługi geodezyjne:  74 8783 0004 0029 0065 2000 0075