Wymiana prawa jazdy

 • Wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia do kierowania tramwajem,
 • Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, jeżeli jest ono wymagane,
 • Wyraźna aktualna i kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,
 • Zgoda rodzica lub opiekuna, jeżeli jest wymagana,
 • Kserokopia prawa jazdy, jeżeli posiada,
 • Dowód osobisty, karta pobytu w przypadku cudzoziemca,
 • Dowód uiszczenia opłaty za wydanie i wymianę prawa jazdy oraz pozwolenia.

Wydanie prawa jazdy:

 • dowód tożsamości,
 • jedna kolorowa i aktualna fotografia o wym. 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej (zdjęcie takie samo, jak do dowodu osobistego i paszportu),
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,
 • orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (przy kat. C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E),
 • pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat,
 • kserokopia prawa jazdy (w przypadku, gdy wnioskodawca posiada prawo jazdy),
 • kserokopia prawa jazdy wydanego za granicą wraz tłumaczeniem (przy wymianie prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym),
 • kserokopia karty pobytu, wizy, innego dokumentu lub potwierdzenia o pobycie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej powyżej 185 dni w przypadku cudzoziemca.

Wydawanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK)

Formularz wniosku należy wypełnić (obie strony) i wydrukować obustronnie na jednej kartce formatu A4 w układzie poziomym oraz:

 • dowód tożsamości,
 • jedna kolorowa i aktualna fotografia o wym. 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej (zdjęcie takie samo, jak do dowodu osobistego i paszportu),
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,
 • orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (przy kat. C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E),
 • pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat,
 • kserokopia prawa jazdy (w przypadku, gdy wnioskodawca posiada prawo jazdy),
 • kserokopia prawa jazdy wydanego za granicą wraz tłumaczeniem (przy wymianie prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym),
 • kserokopia karty pobytu, wizy, innego dokumentu lub potwierdzenia o pobycie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej powyżej 185 dni w przypadku cudzoziemca.

Dokumenty wymagane Międzynarodowe prawo jazdy

 • Wniosek o wydanie międzynarodowego prawa jazdy,
 • Wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,
 • Dowód uiszczenia opłaty za wydanie,
 • Kserokopia posiadanego prawa jazdy, wydanego przez polski organ.

Rejestracja pojazdu

 • Dowód własności pojazdu (w szczególności: umowa kupna-sprzedaży, darowizny, faktura Vat, umowa przewłaszczenia, prawomocne orzeczenie sądu, ewentualne umowy pośrednie, itp).
 • Dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany,
 • Karta pojazdu, jeśli była wydana,
 • Tablice (tablicę) rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany,
 • Wyciąg ze świadectwa homologacji albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, jeżeli są wymagane np: pojazdy nierejestrowane,
 • Badanie techniczne pojazdu, jeżeli jest wymagane.

Dla pojazdów sprowadzanych z zagranicy

 • Dowód własności pojazdu
 • Wyciąg ze świadectwa homologacji albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, jeżeli są wymagane np: pojazdy nierejestrowane
 • Dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany
  - w przypadku gdy dowód rejestracyjny, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2, składa się z dwóch części: części I i części II, właściciel pojazdu powinien dołączyć do wniosku o rejestrację obie części dowodu rejestracyjnego. Jeżeli wnioskujący o rejestrację pojazdu nie dołączył części II dowodu rejestracyjnego, w szczególności w przypadku jej utraty, zgubienia lub zniszczenia, organ rejestrujący uznaje część I dowodu rejestracyjnego za wystarczającą do zarejestrowania pojazdu po otrzymaniu, na wniosek tego organu, pisemnego lub elektronicznego potwierdzenia z organu rejestrującego państwa członkowskiego, że pojazd był zarejestrowany w tym państwie i może być ponownie zarejestrowany w innym państwie członkowskim,
  - w przypadku pojazdu sprowadzanego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacją Szwajcarską lub państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym zamiast dowodu rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego rejestrację pojazdu, wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie.
 • Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane albo dowód rejestracyjny pojazdu lub inny dokument wydany przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, potwierdzającego wykonanie oraz termin ważności badania technicznego; (Zaświadczenie o pozytywnym wyniku dodatkowego badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane)
 • Dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy
 • Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, jeżeli samochód osobowy został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy.
 • Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o rejestrację wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego
  Wyrejestrowanie pojazdu
 • Pojazd podlega wyrejestrowaniu przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, na wniosek jego właściciela, w przypadku:
 1. przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, na podstawie zaświadczenia o demontażu pojazdu, o którym mowa w ust. 2 bądź w art. 24 ust. 1 pkt 2 lub art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie
 2. kradzieży pojazdu, jeżeli jego właściciel złożył stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za fałszywe zeznania
 3. wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę
 4. zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą
 5. udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności (warunkiem wyrejestrowania pojazdu w tym przypadku jest wniesienie przez właściciela pojazdu opłaty na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach. Przepisu nie stosuje się do pojazdów Policji i jednostek ochrony przeciwpożarowej)
 6. przekazania niekompletnego pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, na podstawie zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 lub art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie.
 • Pojazd wyrejestrowany nie podlega powtórnej rejestracji, z wyjątkiem pojazdu:
 1. odzyskanego po kradzieży
 2. zabytkowego
 3. mającego co najmniej 25 lat uznanego przez rzeczoznawcę samochodowego za unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji
 4. ciągnika i przyczepy rolniczej
 5. wywiezionego z kraju lub zbytego za granicą, o którym mowa w ust. 1 pkt 3.

Rejestracji pojazdu dokonuje, na wniosek właściciela, Starosta właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania (siedzibę), wydając dowód rejestracyjny i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne oraz nalepkę kontrolną, jeżeli jest wymagana, z zastrzeżeniem ust. 2-5. 2. Rejestracji pojazdu, którego właścicielem jest przedsiębiorstwo wielozakładowe lub inny podmiot, w skład którego wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne, może dokonać starosta właściwy ze względu na siedzibę zakładu lub jednostki, na wniosek kierownika zakładu lub wydzielonej jednostki organizacyjnej upoważnionego przez właściciela.