Zarząd Powiatu jest organem wykonawczym powiatu.
Do zadań Zarządu powiatu należy w szczególności:

  • przygotowywanie projektów uchwał rady
  • wykonywanie uchwał rady
  • gospodarowanie mieniem powiatu
  • wykonywanie budżetu powiatu
  • zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu

Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy Starostwa Powiatowego, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu, które wspólnie tworzą powiatową admininstrację zespoloną. Posiedzenia zarządu zwołuje oraz przewodniczy im Starosta lub Wicestarosta.