Agnieszka Szymczyk Skarbnik Powiatu

tel. (42) 2888-180

pok. 214 (II piętro)

Do zadań Skarbnika należy:

  1. nadzór nad opracowywaniem projektu budżetu Powiatu oraz wieloletniej prognozy finansowej;
  2. nadzorowanie prawidłowej realizacji budżetu;
  3. nadzorowanie prac związanych ze składaniem sprawozdań i informacji z wykonania budżetu Powiatu;
  4. nadzorowanie prac związanych z opracowywaniem sprawozdania finansowego Powiatu;
  5. wykonywanie dyspozycji środkami finansowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dokonywanie kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym;
  6. kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań majątkowych Powiatu;
  7. współpraca z organami kontroli zewnętrznej w zakresie finansów;
  8. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę w zakresie obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień.