Maria Kaczorowska Sekretarz Powiatu

tel. (42) 2888-111
pok. 111 (I piętro) ul. Sadowa 6a

Do zadań Sekretarza należy:

1)nadzór nad organizacją pracy w Starostwie oraz czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywanych zadań;
2)koordynowanie prac związanych z opracowywaniem projektów aktów regulujących struktury i zasady działania Starostwa i jego komórek organizacyjnych;
3)nadzorowanie prac związanych z organizacją i obsługą posiedzeń Zarządu oraz współdziałanie w przygotowywaniu projektów uchwał Rady i Zarządu;
4)sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem spraw w zakresie:
a)skarg i wniosków,
b)petycji,
c)interpelacji i zapytań radnych,
d)organizacji i przeprowadzania wyborów powiatowych oraz referendum powiatowego,
e)funkcjonowania kontroli zarządczej;
5)zapewnienie warunków materialno-technicznych dla działalności Starostwa;
6)nadzorowanie procesu informatyzacji, zakupu wyposażenia i środków trwałych, utrzymania obiektów oraz gospodarki powierzchnią użytkową budynków, będących siedzibami Starostwa;
7)realizowanie zadań polityki zarządzania zasobami ludzkimi, zgodnie z otrzymanym upoważnieniem, w zakresie:
a)szkolenia i doskonalenia kadr,
b)dokonywania ocen okresowych pracowników,
c)przeprowadzania naborów na stanowiska urzędnicze i odbywania służby przygotowawczej oraz wnioskowania w sprawach wynagradzania pracowników na stanowiskach urzędniczych, pomocniczych i obsługi;
8)koordynowanie działań zapewniających ochronę danych osobowych i dostęp do informacji publicznej;
9)nadzór nad realizacją zadań związanych z nieodpłatną pomocą prawną na terenie powiatu;
10)koordynowanie działań związanych z promocją powiatu;
11)nadzór nad realizacją zadań:
a)Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich,
b)Biura Rady,
c)Biura Promocji i Redakcji Gazety Powiatowej,
d)Koordynatora ds. Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.