Ochrona środowiska, rolnictwo i leśnictwo

 • Czy wniosek o zaświadczenie o uproszczonym planie urządzania lasu można złożyć drogą mailową?
  • Nie. Wniosek o zaświadczenie o uproszczonym planie można złożyć poprzez platformę ePUAP, za pośrednictwem operatora pocztowego lub poprzez złożenie wniosku w kancelarii podawczej Starostwa.
 • W jaki sposób uzyskać zaświadczenie o uproszczonym planie urządzenia lasu?
  • W celu uzyskania zaświadczenia o uproszczonym planie urządzenia lasu należy pobrać i uzupełnić wniosek zamieszczony na stronie Starostwa Powiatowego w Zgierzu – druki do pobrania -Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Następnie dokonać opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia w wysokości 17,00 zł oraz dowód jej wniesienia dołączyć do wniosku. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, dołączyć oryginał pełnomocnictwa wraz z dokonaniem opłaty skarbowej w wysokości 17 zł z tytułu pełnomocnictwa.
 • Czy każdy może wystąpić o wydanie zaświadczenia o objęciu/nieobjęciu działki uproszczonym planem urządzenia lasu?
  • Nie. Zgodnie z art. 217 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), wniosek o wydanie zaświadczenia może złożyć wyłącznie osoba posiadająca interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.
 • Jak długo czeka się na wydanie zaświadczenia o uproszczonym planie urządzania lasu?
  • Zgodnie z art. 217 §3 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz. 256 ze zm.), zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni (w przypadku uzupełnień braków wniosku termin może ulec zmianie).
 • Czy właściciel lasu może pozyskać  dowolną ilość drewna?
  • Pozyskanie drewna w lasach prywatnych (w przypadku posiadanego aktualnego uproszczonego planu urządzenia lasu, musi się odbywać zgodnie z tym planem, a w przypadku inwentaryzacji stan lasu, zgodnie z uzyskaną decyzją, wydawaną na wniosek). W przypadku braku ww. dokumentacji, na wniosek właściciela lasu, decyzją administracyjną, ustalane są  zadania z zakresu gospodarki leśnej.
 • Który organ wydaje decyzję na wycinkę drzew?
  • Zasady usuwania drzew z terenów zadrzewionych reguluje ustawa o ochronie przyrody.  Dla nieruchomości będących własnością osób prywatnych decyzje wydaje wójt, prezydent lub burmistrz, a w przypadku nieruchomości stanowiących własność/współwłasność gminy – decyzje wydaje starosta.
 • Czy Starosta jest organem właściwym w sprawach zwierząt gospodarskich i dzikożyjących na terenach zurbanizowanych?
  • Nie. Jest to właściwość wójta, prezydenta lub burmistrza.
 • Gdzie mogę zarejestrować zwierzęta egzotyczne np. węże?
  • W sprawach dotyczących rejestracji zwierząt egzotycznych, objętych ograniczeniami w handlu, należy wystąpić do Starosty.
 • Czy mogę nie wyrazić zgody na wykonywanie polowań na moim terenie?
  • Tak. Należy osobiście przed upoważnionym przez Starostę urzędnikiem złożyć oświadczenie  o  zakazie wykonywania polowań na terenach prywatnych wchodzących w skład obwodów łowieckich zgodnie z ustawą Prawo łowieckie.
 • Czy starosta wydaje decyzje o wyłączeniu gruntów leśnych z produkcji leśnej?
  • Nie. W tej sprawie należy zgłosić się do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi.
 • W jakich sytuacjach wymagane jest pozwolenie na wytwarzanie odpadów?
  • Decydujące są dwie kwestie. Po pierwsze, czy mamy do czynienia z instalacją, a więc wytwarzane odpady muszą pochodzić z instalacji. Po drugie, muszą być osiągnięte określone progi w zakresie ilości wytwarzanych odpadów. Zgodnie z art. 180 pkt 3 oraz art. 180a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) pozwolenie na wytwarzanie odpadów wymagane jest w przypadku eksploatacji instalacji powodującej powstawanie odpadów:
   • o masie powyżej 1 Mg rocznie - w przypadku odpadów niebezpiecznych lub
   • o masie powyżej 5000 Mg rocznie - w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne.
 • Co musi zawierać  wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów?
  • Szczegółowe dane jakie należy wskazać we wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów zawarte są w art. 184 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.). Przepis ten określa także załączniki, które należy dołączyć do składanego wniosku.
 • Ile wynosi opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów?
  • Zgodnie z pkt. 40 części III załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.), opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą  wynosi 2011 zł.  W związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, a także w pozostałych przypadkach opłata ta wynosi 506 zł.
 • Jaką decyzję winien uzyskać podmiot zamierzający zbierać bądź przetwarzać odpady?
  • Zgodnie z art. 41 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.) podmiot zbierający bądź przetwarzający odpady winien uzyskać zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów bądź zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów.
 • Które organy są właściwe do wydawania zezwoleń na zbieranie bądź przetwarzanie odpadów?
  • Organami właściwymi do wydawania zezwoleń na zbieranie, przetwarzanie bądź zbieranie i przetwarzanie odpadów są  marszałek województwa, starosta bądź regionalny dyrektor ochrony środowiska. Szczegółowo właściwość tych organów została uregulowana w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.).
 • Ile wynosi opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów bądź zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów?
  • Zgodnie z pkt. 43c części III załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.) opłata skarbowa za wydanie zezwolenie na  zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów bądź  zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów wynosi 616 zł.
 • Co zawiera wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza?
  • Szczegółowe dane, jakie należy wskazać we wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza zawarte są w art. 184 i 221 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.).
 • Co powinno zawierać zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia?
  • Informacje, które powinno zawierać zgłoszenie instalacji, wskazane są w art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.).
 • Czy dokonując aktualizacji zgłoszenia dotyczącego stacji bazowych telefonii komórkowych, należy zawsze przedkładać wyniki pomiarów poziomu pól elektromagnetycznych?
  • Tak. Przedkładając informację o zmianie w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla stacji bazowej, nie wystarczy przedstawić parametry instalacji ulegające zmianie. Aby organ mógł dokonać oceny przedłożonej informacji, prowadzący instalację powinien wykazać, że wprowadzone zmiany nie mają charakteru zmiany istotnej to znaczy, że nie powodują znaczącego zwiększenia negatywnego oddziaływania na środowisko. Można to zrobić poprzez przedłożenie wyników pomiarów lub innych dowodów np. obliczeń, porównań itp.
 • Ile egzemplarzy projektu robót geologicznych należy dołączyć do wniosku o zatwierdzenie ww. projektu?
  • Projekt robót geologicznych należy przedłożyć w 2 egzemplarzach.
 • Jakie organy udzielają koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych (np. piasku)?
  • Organami właściwymi do udzielania koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych są marszałek województwa i starosta. Szczegółowo właściwość tych organów została uregulowana w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064 ze zm.).
 • Czy Starosta Zgierski jest organem wydającym decyzje pozwolenia wodnoprawne?
  • Starosta z dniem 01 stycznia 2018 r. utracił kompetencje w tym zakresie. Obecnie decyzje takie wydają określone jednostki Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
 • Czy Starosta sprawuje nadzór nad społecznymi strażami rybackimi?
  • Nie. Starosta nie sprawuje takiego nadzoru. Nadzór nad społecznymi strażami rybackimi sprawuje Komendant Wojewódzki  Państwowej Straż Rybackiej.
 • Jakie dokumenty należy załączyć do wniosku o wydanie karty wędkarskiej?
  • W celu uzyskania karty wędkarskiej należy uzupełnić wniosek zamieszczony na stronie Starostwa Powiatowego w Zgierzu – druki do pobrania - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa wraz z następującymi załącznikami:
   • zaświadczeniem o złożeniu egzaminu ze znajomości ochrony i połowu ryb przed komisją egzaminacyjną powołaną przez organizację amatorskiego połowu ryb,
   • dowodem zapłaty należnej za kartę wędkarską w wysokości 10 zł na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Zgierzu nr rachunku :  08 8783 0004 0029 0065 2000 0002,
   • aktualną fotografią wnioskodawcy.
 • Czy są ograniczenia wiekowe do ubiegania się o kartę wędkarską?
  • Kartę wędkarską wydaje się osobie, która ukończyła 14 lat. Osoby do lat 14 zwolnione są z obowiązku posiadania karty wędkarskiej, z tym że mogą one uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę.
 • Ile wynosi opłata za dokonanie rejestracji łodzi lub innej jednostki pływającej?
  • Wysokość opłaty za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego wynosi 80 zł. W przypadku opłaty ulgowej – przysługującej właścicielowi jednostki pływającej, zarejestrowanej zgodnie z dotychczasowymi przepisami i podlegającej obowiązkowi przerejestrowania do Systemu REJA 24, opłata wynosi 60 zł.
 • Czy można dokonać rejestracji jachtu lub innej jednostki w dowolnym organie rejestrującym?
  • Tak, rejestracji jachtu można dokonać w dowolnym organie rejestrującym. Właściciele jednostek pływających mogą składać wnioski o rejestrację do wybranych organów rejestrujących tj. starostów powiatów, prezydentów miast na prawach powiatów oraz do wskazanych związków sportowe. Wniosek o rejestrację jednostki pływającej można również  składać bezpośrednio w systemie REJA24 na stronie internetowej: http://interesant.reja24.gov.pl
 • Jakie dokumenty należy złożyć w celu rejestracji łodzi lub innej jednostki pływającej?
  • Aby dokonać rejestracji łodzi lub innej jednostki pływającej, należy pobrać wniosek ze strony Starostwa Powiatowego w Zgierzu - druki do pobrania – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – rejestracja jachtów i innych jednostek pływających do 24m wraz z załącznikiem pt. Oświadczenie - załącznik rejestracja jednostki pływającej.  Do wniosku należy dołączyć:
   • dokumenty i materiały dotyczące parametrów jednostki pływającej (Deklaracja zgodności CE, certyfikat stanu technicznego, itp.),
   • potwierdzenie wniesienia opłaty za rejestrację jednostki pływającej,
   • dowód własności jednostki pływającej (np. umowa kupna sprzedaży, faktura VAT, w przypadku jednostek budowanych systemem gospodarczym – pisemne oświadczenie budowniczego).
 • Czy jednostka pływająca o długości do 24 m, która nie podlega obowiązkowi rejestracji, może być zarejestrowana na wniosek właściciela?
  • Tak. Jednostka może być zarejestrowana na wniosek właściciela, nawet, jeśli obowiązek ten nie wynika z ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.
 • Na jakie konto wnosi się opłatę skarbową?
  • Opłaty skarbowe należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Zgierza,  Pl. Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz na wskazany nr rachunku 15 8783 0004 0017 2303 2000 0103.


Prawa konsumenta

 • Jak zareklamować zakupiony towar?
  • Jeżeli zakupiony towar jest wadliwy, należy zgłosić reklamację do sprzedawcy z tytułu rękojmi (na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego), albo do gwaranta z tytułu gwarancji, jeżeli została ona  udzielona (na podstawie wystawionej karty gwarancyjnej). To konsument dokonuje wyboru, z jakiego tytułu zgłasza reklamację. Sprzedawca nie może mu w tej kwestii niczego narzucać. Reklamację można złożyć w dowolnej formie. Dla celów dowodowych najbezpieczniej zrobić to na piśmie.
 • Czy można dokonać zwrotu towaru zakupionego w sklepie stacjonarnym?
  • Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży (zwrotu) towaru pełnowartościowego, który zakupiono w sklepie stacjonarnym.
 • Czy możliwa jest reklamacja towaru i jego zwrot  w sytuacji braku  paragonu?
  • Tak. Sprzedawca nie może uzależniać przyjęcia reklamacji od dostarczenia paragonu fiskalnego. Jeśli paragon został zagubiony można skorzystać z innych środków dowodowych takich jak: wyciąg z terminala, potwierdzenie transakcji z konta bankowego czy np. zeznania świadków.
 • Kto ponosi koszty zwrotu towaru przy zakupach internetowych?
  • Odpowiedź na to pytanie znajduje się w Regulaminie sklepu. Może być to zarówno sprzedawca jak i przedsiębiorca.
 • Kiedy można żądać zwrotu pieniędzy przy reklamacji towaru?
  • Odstąpienie od umowy będzie możliwe wtedy, gdy żądanie naprawy lub wymiany będzie niemożliwe albo będzie wymagać nadmiernych kosztów. Ponadto odstąpienie od umowy możliwe będzie w sytuacji, jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość żądaniu konsumenta w odpowiednim czasie, jak również w sytuacji, gdy naprawa lub wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności.
 • Kiedy umowa zawarta z konsumentem przez telefon  jest skuteczna?
  • Oświadczenie konsumenta  o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli zostało utrwalone (zapisane, podpisane) na papierze lub innym trwałym nośniku, po otrzymaniu potwierdzenia od przedsiębiorcy. Dopóki ustalenia w rozmowie telefonicznej nie będą wyraźnie potwierdzone przez konsumenta na trwałym nośniku, umowa nie jest zawarta, a wszelkie uprzednie informacje podawane podczas rozmowy traktuje się jako propozycje, ofertę.
 • Jak odstąpić od umowy zawartej na odległość?
  • Konsument może odstąpić od umowy składając przedsiębiorcy stosowne oświadczenie na piśmie. Może je wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub złożyć  osobiście w lokalu przedsiębiorcy, za potwierdzeniem dostarczenia.
 • W jakim terminie konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość (lub poza lokalem przedsiębiorstwa)?
  • Konsument, który zawarł umowę na odległość (lub poza lokalem przedsiębiorstwa) może odstąpić od tak zawartej umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny.
 • Co można zrobić, jeżeli towar zakupiony za pośrednictwem strony internetowej okazał się wadliwy lub niezgodny z zamówieniem, a minął już 14-dniowy termin na odstąpienie od umowy?
  • Jeżeli kupiona rzecz ma wadę, konsument może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady w drodze naprawy, może też złożyć oświadczenie o obniżeniu cen albo odstąpieniu od umowy – podstawa prawna art. 560 Kc.
 • Co się dzieje kiedy przedsiębiorca nie udzieli odpowiedzi  na zgłoszoną reklamację?
  • W przypadku braku odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni przyjmuje się, zgodnie z obowiązującymi przepisami, że reklamacja została uznana za zasadną, a sprzedawca zobowiązany jest spełnić żądanie konsumenta  pod warunkiem, że mieściło się ono w granicach prawa. Należy zatem wezwać sprzedawcę – na piśmie, do spełnienie żądania, wyznaczając w tym celu dodatkowy termin pod rygorem skierowania przeciwko przedsiębiorcy powództwa.
 • Zakaz lotów – co z klientami biur podróży?
  • Klienci biur podróży, którzy wykupili już wycieczki do krajów, które obejmuje aktualny zakaz, będą mogli ubiegać się o voucher, bądź, zmianę kierunku lub terminu, a także zwrotu gotówki, który mogą otrzymać po 194 dniach.
 • Zarezerwowano wyjazd do hotelu w Polsce. Okazało się, że w terminie wyjazdu wyłączona jest możliwość korzystania z basenu i restauracji (w tym śniadań) oraz basenu. Czy klient może w tej sytuacji zrezygnować z wyjazdu bez ponoszenia kosztów?
  • Tak. Nie należy mu się jednak żadne odszkodowanie lub zadośćuczynienie od organizatora.
 • Konsument zarezerwował wyjazd do hotelu w Polsce, wpłacił zadatek. Chce zrezygnować z wyjazdu (pandemia) – czy straci wpłacony zadatek?
  • Zadatek ma wzmocnić pozycje strony, która dąży do wykonania umowy i jest pewnego rodzaju odpowiednikiem odszkodowania za niewykonanie umowy. W tym przypadku do niewykonania umowy dochodzi z przyczyn, za które żadna ze stron odpowiedzialności nie ponosi (sytuacja epidemiologiczna). Strona, która miała to świadczenie spełnić, nie może żądać zapłaty, a w przypadku gdy ją otrzymała, obowiązana jest do zwrotu według przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu.
 • Zagraniczna wycieczka konsumenta została odwołana przez organizatora z powodu COVID-19. Czy przysługuje mu pełen zwrot pieniędzy?
  • Tak.
 • Konsument zakupił bilety lotnicze do wielkiej Brytanii, jednak lot został odwołany przez przewoźnika. Czy konsument otrzyma zwrot całości poniesionego kosztu?
  • Tak.
 • Konsument ma wykupione bilety lotnicze do Włoch. Czy może zrezygnować z lotu i czy w takiej sytuacji otrzyma pełny zwrot pieniędzy?
  • Nie istnieją przepisy regulujące rezygnację z lotu przez pasażera z powodu siły wyższej (np. epidemii). Oznacza to, że zasady, na podstawie których konsument może odstąpić od umowy, uregulowane są przez Ogólne Warunki Przewozu danej linii lub przepisy ogólne prawa cywilnego danego kraju. Może się to wiązać z potrąceniem opłaty za rezygnację.
 • Konsument ma zarezerwowaną salę na wesele, które ma się odbyć za 7 miesięcy. Czy w związku z koronawirusem może bezkosztowo zrezygnować z tej rezerwacji?
  • Na obecnym etapie jest za wcześnie, aby jednoznacznie ocenić, czy w pełni zasadne jest odwołanie rezerwacji, która ma miejsce za 7 miesięcy. Konsument może odstąpić od umowy już teraz, jednak trudno stwierdzić, jak takie odstąpienie zostanie ocenione w ewentualnym sporze sądowym przez sąd. Dlatego na tym etapie warto spróbować porozumieć się z przedsiębiorcą o przeniesieniu terminu rezerwacji.
 • W jakim czasie przewoźnik  musi dokonać zwrotu kosztów biletu za odwołane połączenie?
  • Zwrot pełnego kosztu biletu musi nastąpić w terminie 7 dni od złożenia wniosku przez pasażera w przypadku transportu drogą lotniczą, morską i wodną śródlądową, 14 dni w przypadku transportu autobusowego i autokarowego oraz w terminie 1 miesiąca dla transportu kolejowego.
 • Czy po wcześniejszej całkowitej spłacie pożyczki konsument może ubiegać się o zwrot części opłat poniesionych za udzielenie tej pożyczki?
  • Konsument może ubiegać się o zwrot proporcjonalnie części opłat za spłacony wcześniej kredyt konsumencki lub pożyczkę, jeżeli zawarł umowę po wejściu w życie ustawy o kredycie konsumenckim, tj. po 18 grudnia 2011 r. Terminy przedawnienia roszczeń wynoszą 10 lat dla spłat dokonanych przed 9 lipca 2018 r. i 6 lat dla spłat dokonanych po tej dacie.
 • Czy bank lub firma pożyczkowa może pobierać dowolnie wysokie odsetki i opłaty za udzielenie kredytu?
  • Kredytodawcę obowiązują maksymalne limity dotyczące poza odsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego, jak i odsetek, wynikające z obowiązujących przepisów (art. 36a ustawy o kredycie konsumenckim i art. 359 § 2(1) i 2 Kodeksu cywilnego).
 • Kiedy mamy do czynienia ze szkodą całkowita pojazdu?
  • Szkoda całkowita jest wtedy, gdy koszt naprawy przewyższa wartość pojazdu przed uszkodzeniem. Naprawienie szkody całkowitej polega na wypłaceniu odszkodowania odpowiadającego aktualnej wartości rynkowej pojazdu w stanie przed wypadkiem. Odszkodowanie powinno umożliwić zakup takiego samego samochodu, jaki uległ zniszczeniu, biorąc pod uwagę jego markę, rok produkcji, przebieg itp. Jeśli poszkodowany pozostawia sobie wrak samochodu, kwota odszkodowania jest pomniejszona o wartość tych pozostałości.
 • Nieprawidłowe informacje w BIK. Gdzie złożyć reklamację?
  • Biuro Informacji Kredytowej S.A. jest jednostką, która zbiera dane dotyczące historii kredytowej osób posiadających zobowiązania wobec Banków i SKOK-ów. Jeśli mamy jakiekolwiek zastrzeżenia lub wątpliwości odnośnie informacji na swój temat zgromadzonych w BIK, co zdarza się dosyć często, należy złożyć reklamację do naszego banku lub SKOK-u, który przekazał dane. W reklamacji należy zażądać usunięcia nieprawdziwych informacji. Na nasze pismo powinniśmy otrzymać odpowiedź bez zbędnej zwłoki, nie dłużej jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Biuro Informacji Kredytowej S.A. jest jedynie administratorem danych przekazywanych przez Banki i SKOK-i i nie może z urzędu poprawiać niepoprawnych czy nieaktualnych informacji.
 • Bankomat nie wypłacił pieniędzy bądź wypłacił mniej?
  • Kiedy bankomat wypłacił nieprawidłową kwotę, bądź nie wypłacił wcale, należy niezwłocznie zgłosić reklamację do banku, który wydał nam kartę. Na każdym bankomacie znajdziemy naklejki z numerami telefonów, na które trzeba zadzwonić, aby poinformować o sytuacjach wadliwego jego działania. Następnie należy złożyć reklamację w formie pisemnej. Powinna ona zawierać przede wszystkim nasze dane oraz szczegółowy opis sytuacji (m.in. datę oraz miejsce wadliwego działania bankomatu), jak również określone naszego roszczenie.

Gospodarka nieruchomościami

 • Jaki  jest numer konta bankowego do wpłat za użytkowanie wieczyste?
  • Numer  konta  do wpłat za użytkowanie wieczyste to: 78 8783 0004 0029 0065 2000 0003
 • Jaką kwotę należy zapłacić za użytkowanie wieczyste w roku bieżącym?
  • Użytkownik wieczysty o wysokości opłaty rocznej zostaje poinformowany stosownym wypowiedzeniem Starosty Zgierskiego. Do czasu zmiany przez Starostę Zgierskiego wypowiedzenia obowiązują wskazane w nim wysokości opłat rocznych. Zatem wysokość opłaty rocznej obowiązuje w wysokości, jaka została wskazana w ostatnim wypowiedzeniu Starosty Zgierskiego i należy ją wpłacać w terminie do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok, bez wezwania, na konto Starostwa Powiatowego w Zgierzu.
 • Chciałbym zapłacić jednorazowo opłatę z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego  w prawo własności nieruchomości i skorzystać z bonifikaty. Jak to  załatwić?
  • Właściciel przekształconej nieruchomości powinien złożyć wniosek do Starosty Zgierskiego o zamiarze dokonania opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego  gruntu w prawo własności tego gruntu wraz z informacją o chęci skorzystania z przysługującej bonifikaty. Wniosek powinien zawierać w szczególności: dane wnioskodawcy, dane nieruchomości, której wniosek dotyczy i podpis wnioskodawcy. Zaleca się  podanie znaku sprawy z zaświadczenia Starosty Zgierskiego o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności tych gruntów.
 • Kupiłem nieruchomość  przekształconą z użytkowania wieczystego  w prawo własności tego gruntu i chcę  ponosić opłatę przekształceniową. Co powinienem zrobić?
  • Nabywca nieruchomości przekształconej z prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności tego gruntu występuje do Starosty Zgierskiego, w terminie 30 dni od dnia nabycia nieruchomości, o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wysokość i okres pozostały do wnoszenia opłaty.
 • Jakie dokumenty należy złożyć, aby otrzymać zgodę na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane?
  • W celu otrzymania zgody na  dysponowanie nieruchomością na cele budowlane należy złożyć wypełniony i podpisany wniosek, którego wzór zamieszczony jest na stronie Starostwa Powiatowego w Zgierzu, w zakładce  Druki do pobrani/Wydział Gospodarki Nieruchomościami.

Komunikacja

 • W jaki sposób można zarezerwować termin wizyty w Wydziale Komunikacji?
  • Rezerwacji dokonuje się za pośrednictwem strony: qms.powiat.zgierz.pl
 • Jak można złożyć wniosek o rejestrację pojazdu?
  • Wniosek można złożyć osobiście w skrzynce podawczej, znajdującej się przy wejściu do urzędu lub przesłać pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Zgierzu Wydział Komunikacji, 95-100 Zgierz, ul. Długa 49.
 • Czy fakt sprzedaży/zakupu pojazdu należy zgłosić w starostwie i w jaki sposób?
  • Właściciel pojazdu powinien zgłosić fakt zbycia/nabycia pojazdu w starostwie w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy zbycia/nabycia. Zawiadomienie wraz z kserokopią dokumentu zbycia/nabycia pojazdu należy złożyć osobiście w siedzibie Starostwa przy ul. Sadowej 6 lub ul. Długiej 49 w Zgierzu lub przesłać pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Zgierzu, 95-100 Zgierz, ul. Długa 49 lub złożyć drogą elektroniczną przez e-PUAP lub przesłać na adres kancelaria_podawcza@powiat.zgierz.pl
 • Kiedy należy zgłosić zbycie/nabycie pojazdu?
  • Zgłoszenie należy wnieść do 30 dni kalendarzowych od daty zbycia /nabycia pojazdu.
 • Jakie dokumenty należy złożyć do zawiadomienia o zbyciu/nabyciu pojazdu?
  • Właściciel do zawiadomienia powinien załączyć kserokopię dokumentu, na podstawie którego nastąpiło zbycie/nabycie pojazdu.
 • Czy przy rejestracji pojazdu należy złożyć zawiadomienie o nabyciu pojazdu?
  • Składając wniosek o rejestrację pojazdu, właściciel zawiadamia o nabyciu pojazdu.
 • Jakie dokumenty należy przedstawić w celu rejestracji nowego pojazdu?
  • Do wniosku o rejestrację fabrycznie nowego pojazdu należy załączyć w szczególności:
   • dokument własności,
   • świadectwo zgodności WE wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu,
   • kartę pojazdu.
 • Jakie dokumenty należy przedstawić do wniosku o rejestrację pojazdu zarejestrowanego w kraju?
  • Do wniosku o rejestrację pojazdu zarejestrowanego w kraju należy załączyć w szczególności:
   • dowód własności, w przypadku, gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności   pojazdu są niezgodne z danymi właściciela pojazdu zawartymi w dowodzie rejestracyjnym, dowodem własności są wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności pojazdu,
   • dowód rejestracyjny,
   • kartę pojazdu, jeżeli była wydana,
   • tablice rejestracyjne,
   • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym, jeżeli w dowodzie rejestracyjnym nie jest określony termin ważności badania technicznego.
 • Jakie dokumenty należy przedstawić do wniosku o rejestrację pojazdu sprowadzonego z zagranicy?
  • Do wniosku o rejestrację pojazdu sprowadzonego z zagranicy należy załączyć przede wszystkim:
   • dowód własności,
   • dowód rejestracyjny (część pierwszą i drugą, jeżeli były wydane dwie części),
   • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane albo dowód rejestracyjny pojazdu lub inny dokument wydany przez właściwy organ państwa członkowskiego, potwierdzający wykonanie oraz termin ważności badania technicznego,
   • dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy
   • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju samochodowy inny, podrodzaj czterokołowiec lub czterokołowiec leki został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy,
   • tablice rejestracyjne lub oświadczenie o braku tablic,
   • oświadczenie wprowadzającego pojazd do kraju o dacie sprowadzenia pojazdu z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
   • tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego dokumentów w języku obcym.
 • Jaki jest termin na zarejestrowanie pojazdu?
  • Właściciel powinien zarejestrować pojazd w ciągu 30 dni od daty nabycia pojazdu.
 • Jaka jest kara za przekroczenie terminu zgłoszenia zbycia/nabycia pojazdu?
  • Kara nakładana jest decyzją administracyjną i wynosi od 200 zł do 1000 zł.
 • Czy należy wymienić dowód rejestracyjny z powodu braku miejsca na wpis kolejnego terminu badania technicznego?
  • Dowód rejestracyjny nie musi być wymieniany z powodu braku miejsca na wpis terminu kolejnego badania technicznego. Może być jednak wymieniony na wniosek właściciela pojazdu.
 • Jakie są opłaty za rejestrację pojazdu?
  • Opłaty za dokumenty komunikacyjne i tablice rejestracyjne pobierane są po zweryfikowaniu dokumentów załączonych do wniosku o rejestrację. Szczegółowy wykaz opłat znajduje się na stronie:  https://powiatzgierski.bip.net.pl/?c=691
 • Co zrobić w przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu przed zarejestrowaniem pojazdu?
  • W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego lub katy pojazdu, jeżeli była wydana, do wniosku o rejestrację pojazdu zamiast dowodu rejestracyjnego (karty pojazdu) należy załączyć zaświadczenie potwierdzające dane w utraconym dokumencie, wydane przez organ, w którym pojazd był zarejestrowany.
 • Zakupiłem pojazd na zgierskich tablicach rejestracyjnych, czy muszę je przynieść do rejestracji pojazdu?
  • Tak, tablice należy załączyć do wniosku o rejestrację pojazdu w celu ich legalizacji.
 • Samochód jest zakupiony na dwóch współwłaścicieli, czy muszą być razem do rejestracji?
  • Właściciel (współwłaściciel) może pisemnie upoważnić inną osobę do załatwienia spraw związanych z rejestracją pojazdu. Złożenie pełnomocnictwa podlegać będzie opłacie skarbowej w wysokości 17 zł (z opłaty zwolnieni są wstępni, zstępni, rodzeństwo, współmałżonek, jednostki budżetowe i samorządowe).
 • Kiedy należy wnieść opłatę za wydanie prawa jazdy?
  • Opłatę należy wnieść przy składaniu wniosku w urzędzie.
 • Czy opłatę można wnieść kartą?
  • Tak, opłatę można wnieść kartą przy stanowisku obsługi.
 • Zdałem/zdałam egzamin na prawo jazdy. Kiedy muszę zapłacić za prawo jazdy?
  • Wpłatę w wysokości 100,50 zł należy wnieść po zdanym egzaminie, ponieważ jest to warunek zamówienia dokumentu prawa jazdy.
 • W jaki sposób można zapłacić za prawo jazdy?
  • Wpłaty można dokonać:
   • kartą przy stanowisku obsługi,
   • przez stronę Info-Car,
   • na rachunek Powiatu Zgierskiego numer 47 8783 0004 0029 0065 2000 0076
  • Potwierdzenie wpłaty należy przesłać drogą elektroniczną na adres: prawajazdy@powiat.zgierz.pl lub dostarczyć na adres Starostwo Powiatowe w Zgierzu, Wydział Komunikacji ul. Długa 49, 95-100 Zgierz. W tytule wpłaty proszę wskazać dane osoby, której wpłata dotyczy, np.: prawo jazdy, imię i nazwisko, rok urodzenia.
 • Gdzie należy złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy/ wymianę prawa jazdy?
  • Wniosek o wydanie/wymianę prawa jazdy należy złożyć w starostwie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.
 • Czy mogę złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy przez e-PUAP?
  • Wniosek o wydanie prawa jazdy nie może być złożony przez e-PUAP. Elektronicznie wniosek można złożyć jedynie przez stronę Info-Car.

Architektura i budownictwo

 • Jak długo trawa wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę?
  • Zgodnie z art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane organ od dnia złożenia wniosku ma 65 dni na wydanie decyzji o pozwolenie na budowę. Organ sprawdza kompletność wniosku pod względem formalnym i merytorycznym. W przypadku braków formalnych wzywa Inwestora do uzupełnienia dokumentów (na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 33 ust. 2 ustawy Prawo budowlane), a w przypadku braków merytorycznych, postanowieniem nakłada obowiązek uzupełniania nieprawidłowości występujących w projekcie budowlanym (na podstawie art. 35 ust. 3 - Prawo budowlane oraz art. 123 - Kodeks postępowania administracyjnego).
 • Kiedy można rozpocząć budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego realizowanego na zgłoszenie?
  • Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organowi. Organ, w razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia, nakłada na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia - wnosi sprzeciw w drodze decyzji. Nałożenie ww. obowiązku przerywa bieg terminu. W przypadku gdy organ nie wniósł sprzeciwu, projekt budowlany budynku mieszkalnego jednorodzinnego podlega ostemplowaniu. Organ dokonuje ostemplowania niezwłocznie po upływie 21 dniowego terminu na wniesienie sprzeciwu.
 • Kiedy można rozpocząć budowę budynku gospodarczego realizowanego na zgłoszenie?
  • Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organowi.
 • Jakie dokumenty należy złożyć w celu zgłoszenia rozbiórki obiektu budowlanego?
  • W celu zgłoszenia rozbiórki obiektu budowlanego należy złożyć następujące dokumenty:
   • wypełniony wniosek zgłoszenia rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę,
   • opis określający rodzaj, zakres i sposób wykonania robót rozbiórkowych,
   • opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia i mienia,
   • szkic sytuacyjny ze wskazanym budynkiem lub budowlą przeznaczoną do rozbiórki,
   • zgodę właściciela/właścicieli budynku.
 • Czy wniosek może zostać złożony przez pełnomocnika?
  • Tak, należy wtedy załączyć oryginał pełnomocnictwa, wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł za każdy stosunek pełnomocnictwa (o ile ustawa o opłacie skarbowej nie przewiduje zwolnienia z obowiązku opłaty skarbowej).
 • Czy rysunki do zgłoszenia budowy budynków gospodarczych, garaży i rekreacji indywidualnej muszą być wykonane przez projektanta?
  • Nie ma takiego obowiązku, rysunki może wykonać inwestor.
 • Czy projekt zagospodarowania terenu do nadbudowy budynku musi być sporządzony na mapie do celów projektowych?
  • Tak, obowiązek taki wynika z art. 34 ust. 3a ustawy Prawo budowalne.
 • W jakiej minimalnej odległości od granicy działki można sytuować budynek na zgłoszenie?
  • Co do zasady minimalna odległość ściany bez okien i drzwi wynosi 3 m, zaś z oknami i drzwiami 4 m (odległość ta może być większa, jeżeli przewidują to przepisy szczegółowe). Usytuowanie budynku w mniejszej odległości skutkuje wniesieniem sprzeciwu.
 • Na jaki nr konta bankowego należy wnosić opłaty skarbowe?
  • 15 8783 0004 0017 2303 2000 0103
 • Ile ważna jest decyzja o pozwoleniu na budowę?
  • Budowę należy rozpocząć przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Jeżeli budowa zostanie przerwana na okres dłuższy niż 3 lata, decyzja wygasa.
 • Czy można złożyć wniosek lub zgłoszenie poprzez e-mail?
  • Obecnie obowiązuje przepisy ustawy Kodeks postępowania administracyjnego nie dopuszczają złożenia podania za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wnioskodawca może złożyć wniosek w formie tradycyjnej pisemnej (w kancelarii podawczej urzędu bądź listownie) lub poprzez platformę ePUAP. Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej.
 • Który organ jest właściwy do odbioru budynku (zakończenia budowy)?
  • Organem właściwym jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zgierzu, ul. Sadowa 6a, 95-100 Zgierz, tel. 42 719-08-14.