Adres:

Dyrektor jednostki:

Pozostałe telefony:

  • tel.: (42) 716-49-41, (42) 716-67-82
  • faks: (42) 717-41-60

Zadania jednostki (ogólne):

  • rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy
  • naliczanie i wypłacanie zasiłków dla bezrobotnych oraz dla osób będących na zasiłku przedemerytalnym
  • wypłacanie świadczeń przedemerytalnych
  • prowadzenie poradnictwa zawodowego
  • organizowanie szkoleń
  • organizowanie prac interwencyjnych, robót publicznych i straży
  • udzielanie dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  • pełny zakres zadań określona art.9 i 9 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - tekst jednolity (Dz.U.Nr.69. Poz.415)