Adres:

Dyrektor jednostki:

 • Maria Miśkiewicz
 • tel.: (42) 715-43-58

Pozostałe telefony:

 • tel.: (42) 719-06-33 - Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
 • tel.: (42) 719-08-02 - Dział Interwencji Kryzysowej
 • tel./fax: (42) 719-09-53 - Dział Rodzin Zastępczych

Zadania jednostki (ogólne):

 • wydawanie skierowań do placówek opiekuńczo wychowawczych w Powiecie Zgierskim
 • wydawanie decyzji do domów pomocy społecznej
 • obsługa rodzin zastępczych (prowadzenie dokumentacji, wypłacanie zasiłków)
 • wypłacanie świadczeń dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze
 • pomoc dla usamodzielniających wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych
 • obsługa niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej (turnusy rehabilitacyjne, likwidacja barier funkcjonalnych)
 • pomoc dla Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej
 • specjalistyczne poradnictwo, prowadzenie szkoleń i doskonalenia zawodowego dla kadr pomocy społecznej
 • opracowanie powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych