Powiatowa Rada Seniorów została utworzona w 2017 roku przez Zarząd Powiatu Zgierskiego uchwałą Nr 52/186/17 Zarządu Powiatu Zgierskiego z dnia 5 października 2017r.


Następnie zarządzeniem Starosty Zgierskiego Nr 120.1.2018 z dnia 8 stycznia 2018 r. powołano skład osobowy Rady:


  1.  Marian Miśkiewicz – Przewodniczący Rady
  2. Alina Łęcka-Andrzejewska – Wiceprzewodnicząca Rady
  3. Sławomierz Janiszewski
  4. Zbigniew Muras
  5. Zofia Ogórek
  6. Bożena Palmowska
  7. Grzegorz Mikszewski
  8. Andrzej Piaskowski
  9. Idzi Antczak
  10. Tadeusz Wojtczak


Powiatowa Rada Seniorów jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty Zgierskiego stanowiącym forum w sprawach dotyczących seniorów.
Rada jest reprezentacją organizacji zrzeszających seniorów, organizacji społecznych i pozarządowych, instytucji publicznych oraz osób fizycznych, które działają na rzecz poprawy jakości życia seniorów.

Głównym celem Powiatowej Rady Seniorów jest reprezentowanie interesów seniorów wobec władz powiatu.

Do zadań Rady należy w szczególności:

1) inicjowanie działań zmierzających do integracji społecznej seniorów,
2) podejmowanie działań służących ochronie praw i poszanowania godności seniorów,
3) wspieranie profilaktyki i promocji zdrowia seniorów,
4) wspieranie aktywności seniorów i zapobieganie wycofaniu się z życia społecznego,
5) poszerzanie dostępu do edukacji i kultury,
6) współpraca z organizacjami i instytucjami, które zajmują się problemami seniorów,
7) upowszechnianie wiedzy o potrzebach, uprawnieniach i możliwościach osób starszych,
8) zgłaszanie uwag i wniosków dla działań z zakresu spraw seniorów,
9) współpraca z władzami powiatu w sprawach istotnych dla seniorów,

Uchwała Zarządu Powiatu Zgierskiego Nr 52/186/17 z dnia 5 października 2017r. o utworzeniu Powiatowej Rady Seniorów

Zarządzenie Starosty Zgierskiego Nr 120.1.2018 z dnia 8 stycznia 2018 roku o powołaniu składu osobowego Rady