Przydatne strony internetowe:

 1. Portal Funduszy Europejskich na lata 2014-2020: www.funduszeeuropejskie.gov.pl
 2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki: www.pokl.lodzkie.pl
 3. Program Kapitał Ludzki: www.efs.gov.pl
 4. Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020: www.rpo.lodzkie.pl
 5. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi: www.wup.lodz.pl
 6. Baza projektów Programu Kapitał Ludzki: www.szkolenia.wup.lodz.pl
 7. Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi: www.rcpslodz.pl
 8. Europejski Fundusz Społeczny dla OPS, ROPS, PCPR: www.ops.pl
 9. Ministerstwo Sportu i Turystyki:  www.msit.gov.pl
 10. Zgierskie Centrum Obsługi Przedsiębiorcy: www.cop.zgierz.pl
 11. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: www.wfosigw.lodz.pl