Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi w ramach programu priorytetowego: Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych należących do jednostek samorządu terytorialnego w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery – II edycja.

Realizacja zadania przyczyni się do poprawy gospodarki cieplnej obiektu DPS-u, która polega na zmniejszeniu zapotrzebowania na energię cieplną i poprawie bilansu energetycznego dla całego kompleksu przy znacznym zastosowaniu odnawialnych źródeł energii. Dzięki temu przedsięwzięciu zmniejszy się ilość pyłów i gazów emitowanych do powietrza atmosferycznego, a konsekwencją tego będzie poprawa stanu czystości powietrza.Poprawa samopoczucia użytkowników obiektu, z powodu świadomości, że w okolicy ulega zmniejszeniu zanieczyszczenie atmosfery,ma wpływ na ochronę zdrowia mieszkańców.

Wykonanie modernizacji źródła ciepła obiektu i dokończenie modernizacji budynków przyczyni się także do utrzymania w bardzo dobrym stanie całego obiektu , co dla użytkowników obiektu będzie miało wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa, poprawienia jakości i poziomu życia, estetyki oraz komfortu użytkowania obiektu.

Termin realizacji: 2016-12-12 - 2017-11-30


Całkowita wartość projektu: 3 242 811,00 zł

Dofinansowanie: 1 528 457,00 zł

Wkład własny: 1 714 354,00 zł