Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – drogi powiatowej Nr 5145 relacji Solca Wielka – Wielka Wieś, gm. Ozorków

W ramach projektu wykonano nawierzchnię mineralno – asfaltową. Przedmiotem inwestycji było wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego w ilości 75 kg/m2 oraz warstwy ścieralnej o grubości 3 cm. Ponadto oczyszczono warstwy konstrukcyjne i skropiono emulsją asfaltową. W ramach zadania przewidziano również rozbiórki istniejącej nawierzchni w miejscu dowiązania wysokościowego nowej nawierzchni.

Całkowita wartość projektu: 194 719,52 zł

 Dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego: 85 910,00 zł.

Wkład własny: 108 809,52 zł