Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, Priorytet IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1. Termomodernizacja budynków - ZIT.

Celem bezpośrednim projektu jest poprawa jakości powietrza w Powiecie Zgierskim poprzez zmniejszeniu zapotrzebowania na paliwa nieodnawialne użytkowane na cele grzewcze w budynku użyteczności publicznej. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez obniżenie zapotrzebowania na ciepło budynków: Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu, Zespołu Szkół Specjalnych w Ozorkowie, Zespołu Licealno - Sportowego w Aleksandrowie Łódzkim, Zespołu Szkół Specjalnych w Głownie, Starostwa Powiatowego w Zgierzu, Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu, Zespołu Szkół nr 1 w Głownie, Zespołu Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim realizowane w wyniku ocieplenia ścian zewnętrznych oraz stropów budynków, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację systemów ogrzewania oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne. Realizacja projektu w znacznym stopniu przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej budynków poprzez ograniczenie przenikania ciepła przez przegrody budowlane oraz przyczyni się do wzrostu jakości życia w regionie przez poprawę jakości powietrza dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na paliwa nieodnawialne (zmniejszenie emisji szkodliwych pyłów (w tym PM10) i gazów powstających przy spalaniu (w tym CO 2)) użytkowane na cele grzewcze w budynku użyteczności publicznej oraz poprawi komfort pracy urzędników, jakość usług świadczonych przez jednostki dla interesariuszy. Uczestnikami projektu będą wszyscy mieszkańcy powiatu korzystający ze zmodernizowanej infrastruktury obiektu (pracownicy placówek, uczniowie).


Okres realizacji projektu: 19.09.2016 r. - 31.12.2019 r.


          Wartość całkowita:           9 368 949,85 PLN

     Dofinansowanie 85%:      6 474 477,54 PLN

Wkład własny:                 2 894 472,31 PLN