Nr Projektu RPLD.11.01.01-10-0010/19;  w ramach Osi priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności; Działanie dla Osi XI.1 Wysoka jakość edukacji;  Poddziałanie XI.1.1 Edukacja przedszkolna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Rekrutacja do projektu pn. Równe szanse i możliwości- rozwój powiatowych przedszkoli" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego będzie prowadzona w okresie luty 2020- marzec 2020. 

Skierowana jest do nauczycieli Ośrodków Wychowania Przedszkolnego zatrudnionych w:

* Przedszkolu Specjalnym w Zespole Szkół Specjalnych w Głownie

* Przedszkolu Specjalnym w Zespole Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim

* Przedszkolu Specjalnym w SOSW w Zgierzu

Wsparciem mogą zostać objęci wyłącznie nauczyciele zatrudnieni w  jednym z wyżej  wymienionych Ośrodków Wychowania Przedszkolnego.  Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza rekrutacyjnego dostępnego na stronie internetowej, sekretariatach poszczególnych OWP oraz w Biurze Projektu.

W ramach projektu zaplanowano doskonalenie nauczycieli w zakresie umiejętności i kompetencji niezbędnych do pracy z dziećmi: studia podyplomowe, kursy i szkolenia. Szczegółowy zakres został opisany w regulaminie rekrutacji dostępnym pod artykułem.

Do kryteriów merytorycznych należą: zgodność studiów podyplomowych, szkoleń, kursów z kierunkami nauczania oraz z potrzebami placówki zawartymi w Diagnozie.


Biuro Projektu: Starostwo Powiatowe w  Zgierzu, ul. Sadowa 6A, Zgierz, pokój 6

Koordynator projektu: Katarzyna Isert (42 288 81 72)


Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji projekt pn."Równe szanse i możliwości - rozwój powiatowych przedszkoli"

Formularz uczestnictwa projekt pn. "Równe szanse i możliwości- rozwój powiatowych przedszkoli"