Projekt "Równe szanse i możliwości- rozwój powiatowych przedszkoli" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności; Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji; Poddziałanie XI.1.1 Edukacja przedszkolna.

Wartość całkowita:  1 489 189,04 zł 

Dofinansowanie: 1 265 810,68 zł 

Wkład własny: 223 378,36 zł


Poniżej znajdą Państwo plakat i ulotkę promującą realizację projektu.