Zakończyła się "Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie" w formule zaprojektuj i wybuduj. Program Priorytetowy "Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych należących do jednostek samorządu terytorialnego w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery - edycja...

więcej  

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, Priorytet VII Infrastruktura d;a usług społecznych,   Działanie VII.3. Infrastruktura opieki społecznej

więcej  

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, Priorytet IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1. Termomodernizacja budynków - ZIT.

więcej  

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności; Działanie XI.3; Kształcenie zawodowe; Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe

więcej  

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, Priorytet IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2. Termomodernizacja budynków.

więcej  

Starostwo Powiatowe w Zgierzu rozpoczęło realizację projektu pn. „Poznać doświadczyć zrozumieć – podniesienie kompetencji kluczowych oraz utworzenie pracowni specjalistycznych w szkołach ogólnokształcących w powiecie zgierskim” w ramach Priorytetu XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, XI.1 Wysoka jakość edukacji, XI.1.2 Kształcenie ogólne.

więcej