Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Powiat Zgierski realizuje go w Zespole Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich w Bratoszewicach, pl. Staszica 14, w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

Wartość projektu wynosi 331 860,04 PLN, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 289 547,88 PLN, natomiast wkład własny 42 312,16 PLN. Projekt zakłada udział 132 beneficjentów ostatecznych (uczestników), a jego głównym założeniem jest podwyższenie kwalifikacji zawodowych 132 uczniów ZS Nr 1 w zakresie dostosowania do potrzeb regionalnej gospodarki poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych. Na cele szczegółowe składają się:

 podniesienie oraz nabycie nowej wiedzy i umiejętności poprzez udział w zajęciach informatyki i matematyki,
 podniesienie wiedzy i zwiększenie motywacji do samodoskonalenia i funkcjonowania na rynku pracy poprzez udział w zajęciach przedsiębiorczości,
 nabycie umiejętności posługiwania się językiem obcym poprzez udział w zajęciach językowych.
Uczestnicy Projektu są wyposażani w materiały i pomoce szkoleniowe, mogą korzystać z bezpłatnego transportu do domu. Na zakończenie otrzymują certyfikaty potwierdzające udział w projekcie.