Dobiegła końca realizacja projektu pn. „Podniesienie jakości kształcenia poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie”w ramach V Osi Priorytetowej Infrastruktura społeczna, Działanie V.3 Infrastruktura edukacyjna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Zadania w projekcie podzielone byłyna dwie kategorie: wydatki kwalifikowanei niekwalifikowane. W naszym projekcie na wydatki kwalifikowane składała się budowa kompleksu sportowego boiska szkolnego, który realizowany był w II etapach:
I etap – wykonanie boiska piłkarskiego i skoczni w dal,

II etap - boisko do gry w piłkę siatkową/koszykową z bieżnią prostą.

Wszystkie obiekty pokryte zostały nawierzchnią poliuretanową i w całości zostały oddane do użytku w IV kwartale 2010 roku.

Założeniem projektu było również stworzenie i wyposażenie: sali fitness i magazynu sportowego, Interaktywnego Centrum Badawczego, Centrum Językowo-Medialnego i Pracowni Audiowizualnej.Do końca 2010 roku dokonano adaptacji pomieszczeń szkoły na wyżej wymienione pracownie, a jednocześnie trwały dostawy i wyposażanie pracowni dydaktycznych, między innymi w: mikroskopy, telewizory, komputery, odtwarzacze DVD i VHS, projektory multimedialne, ekrany ścienne, dyktafony, kamerę video, aparat cyfrowy, filmy do nauki języków obcych, słowniki multimedialne i inne pomoce dydaktyczne. Zakupiono także sprzęt sportowy do sali fitness, sali gimnastycznej oraz elementy wyposażenia szkolnego kompleksu sportowego.

Wydatki niekwalifikowane to przede wszystkim termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie.

Składały się na to prace realizowane w dwóch etapach:
- docieplenie ścian i stropodachu,
- remont instalacji CO.

Obok efektu ekologicznego inwestycja ta przełożyła się na zmniejszenie wydatków związanych zogrzewaniem budynku szkoły a nałożony na elewację tynk strukturalny spowodował, że wygląd szkoły otrzymał nowe atrakcyjne oblicze. Zakończenie prac termomodernizacyjnych nastąpiło 8 września 2010 roku.

Rzeczowe zakończenie projektu nastąpiło 31 grudnia 2010 r., natomiast zakończenie finansowe realizacji projektu planowane jest na koniec I kwartału 2011 r. Ostateczne rozliczenie finsaowe projektu zależeć będzie od terminu i wyników obligatoryjnej kontroli realizacji projektu przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski.

Całkowita kwota wydatków faktycznie poniesionych na projekt do 31 grudnia 2010 roku wynosi:

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Kwota wydatków (w pln) Kwota wydatków (w pln)
Ogółem Kwalifikowalnych Niekwalifikowalnych
Efrr 1 057 930,95 1 057 930,95 0,00
Budżet jednostek samorządu terytorialnego 1 292 996,69 186 693,70 1 106 302,99
Razem 2 350 927,64 1 244 624,65 1 106 302,99