Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Rrealizowany w ramach Osi priorytetowej II. Ochrona środowiska: Zapobieganie zagrożeniom i Energetyka; Działanie VI. Ochrona powietrza.
Umowa: nr UDA-RPLD.02.06.00-00-108/09-00 z dnia 29 kwietnia 2011 r.
Na całkowitą wartość projektu - 3 325 228,56 PLN składają się środki unijne w kwocie 2 826 444,27 PLN. oraz udział własny 498 784,29 PLN.

Okres realizacji projektu: 27.03.2008 (pierwszy poniesiony wydatek) – 30.09.2012.
Na dzień 30 września 2011 r. zakończono I etap robót:
1 docieplenie ścian zewnętrznych,
2 docieplenie stropodachu,
3 wymianę pozostałej stolarki drzwiowej i okiennej wyposażonej w nawiewniki,
4 wymianę luksferów,
5 modernizację kotłowni poprzez wymianę kotłów, modernizacja instalacji c.o.,
6 modernizację układu przygotowania c.w.u. (ciepła woda użytkowa).

Przez cały okres trwania projektu prowadzone są działania promocyjne. Informację o rozpoczęciu realizacji umieszczono w prasie lokalnej. W ramach promocji wykonano tablicę informacyjną, stojak reklamowy, gadżety promocyjne. Na zakończenie I etapu robót odbyła się uroczystość podsumowująca, przygotowana wspólnie z młodzieżą.

W II etapie, przewidzianym w III kwartale 2012 roku, nastąpi montaż kolektorów słonecznych.