Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Realizowany w ramach Osi priorytetowej II. Ochrona środowiska: Zapobieganie zagrożeniom i Energetyka; Działanie VI. Ochrona powietrza.

Umowa: nr UDA-RPLD.02.06.00-00-107/09-00 z dnia 29 kwietnia 2011 r.
Wartość projektu 707 469,46 PLN. Kwota dofinansowania 601 349,04 PLN. Udział własny Powiatu Zgierskiego - 106 120,42 PLN.

Okres realizacji: 1.04.2008 (pierwszy poniesiony wydatek) – 30.09.2012.
Do czasu podpisania umowy o dofinansowanie wykonano dokumentację (audyt energetyczny, studium wykonalności) oraz zakupiono piec c.o. W dniu 31 października 2011 r., wykonano:
1 docieplenie ścian zewnętrznych budynku głównego i sali gimnastycznej,
2 docieplenie ścian zewnętrznych budynku łącznika,
3 docieplenie stropodachu budynku głównego i sali gimnastycznej,
4 docieplenie stropodachu łącznika,
5 wymianę stolarki drzwiowej.

W drugim etapie robót, zrealizowanym w III kwartale 2012 roku, wykonano modernizację instalacji grzewczej c.o.

W projekcie na bieżąco prowadzono działania promocyjne. W obu etapach, w prasie lokalnej umieszczono informację o realizacji. Wykonano materiały promocyjne z logotypami: tablicę informacyjną, stojak reklamowy roll-up i gadżety promocyjne, które otrzymali uczestnicy spotkania zorganizowanego na rozpoczęcie i konferencji kończącej realizację projektu.