W projekcie bierze udział 21 partnerów reprezentujących gminy i powiaty Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, a także Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Liderem Projektu jest Miasto Łódź. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. Realizacja Projektu poprzez zacieśnienie współpracy pomiędzy...

więcej  

Dobiegła końca realizacja projektu pn. „Podniesienie jakości kształcenia poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie”w ramach V Osi Priorytetowej Infrastruktura społeczna, Działanie V.3 Infrastruktura edukacyjna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Zadania w...

więcej  

Odpowiednie kwalifikacje, znajomość języka angielskiego, zdolność planowania, sprawna obsługa komputera, to umiejętności szczególnie cenione przez pracodawców. Możliwość zdobycia takiej wiedzy mieli uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Bratoszewicach uczestniczący w projekcie „Wyrównać szanse”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach...

więcej  

Powiat Zgierski jest w trakcie realizacji projektu pn. „Wyższe kompetencje kluczowe poprzez ICT dla szkół zawodowych powiatu zgierskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Projekt zakłada realizację dodatkowych bezpłatnych zajęć dla uczniów szkół zawodowych z terenu powiatu...

więcej  

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Rrealizowany w ramach Osi priorytetowej II. Ochrona środowiska: Zapobieganie zagrożeniom i Energetyka; Działanie VI. Ochrona powietrza.Umowa: nr UDA-RPLD.02.06.00-00-108/09-00 z dnia 29 kwietnia 2011 r.Na...

więcej  

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Realizowany w ramach Osi priorytetowej II. Ochrona środowiska: Zapobieganie zagrożeniom i Energetyka; Działanie VI. Ochrona powietrza.Umowa: nr UDA-RPLD.02.06.00-00-107/09-00 z dnia 29 kwietnia 2011...

więcej  

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Powiat Zgierski realizuje go w Zespole Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich...

więcej  

Jesienią 2008 r. Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach V Osi Priorytetowej Infrastruktura społeczna, Działanie V.3 Infrastruktura edukacyjna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Zarząd Powiatu Zgierskiego zdecydował wówczas o przystąpieniu...

więcej  

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU – część opisowaUmowa nr UDA-RPLD.04.02.00-00-023/08 została podpisana w dniu 24 listopada 2008 r.W roku 2008 r. projekt nie był realizowany....

więcej  

Powiatowy Zespół Opieki zdrowotnej w Zgierzu realizuje projekt pn. „Informatyzacja Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu – e-usługi medyczne źródłem wzrostu standardów obsługi pacjentów w Powiatowym Zespole Opieki Zdrowotnej w Zgierzu”, którego celem jest podniesienie jakości usług medycznych i obsługi...

więcej