Dotyczy: aktualizacji audytów energetycznych, programów funkcjonalno – użytkowych oraz na ich podstawie opracowania Studium Wykonalności dla projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego”

Nr zamówienia: ZP/25/04/16/FZ/BFA

Zamówienie nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

W wyznaczonym terminie złożonych zostało 6 ofert, zgodnych z przedmiotem zamówienia.

Biorąc pod uwagę kryterium wyboru: cena=100%, wybrano najkorzystniejszą ofertę:
Śląskie Centrum Energetyki Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 1 A, 42-690 Twaróg.