Powiat Zgierski zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro

Powiat Zgierski zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, przygotowanie tablice informacyjnej, tablice pamiątkowe, tabliczki pamiątkowe oraz naklejek na oznakowanie środka trwałego dla projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa IV. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2. Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1. Termomodernizacja budynków – ZIT


Termin składania ofert upływa w dniu 11.10 2017 r. 

Pełna treść zapytania ofertowego jest dostępna w załączeniu.


Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

W wyznaczonym terminie złożonych zostało 1 oferta, zgodnych z przedmiotem zamówienia.

Biorąc pod uwagę kryterium wyboru: cena=100%, wybrano najkorzystniejszą ofertę:
"Galart" Michał Toma, ul. Długa 7, 95-100 ZgierzZapytanie ofertowe na tablice informacyjne, tabliczki i naklej dla projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego

Formularz ofertowy