Powiat Zgierski zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro.

Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja audytów energetycznych, programów funkcjonalno – użytkowych oraz na ich podstawie opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego” na potrzebę złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków - ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.


Termin składania ofert upływa w dniu 14 lipca 2016 r. o godzinie 15:00.

Pełna treść zapytania ofertowego jest dostępna w załączeniu.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Dokumentacja