W dniu 24 marca 2016 r., Uchwałą Nr 2/2016, Rada Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny przyjęła aktualizację Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+.

18 kwietnia 2016 r. Ministerstwo Rozwoju wydało pozytywną opinię w zakresie zgodności Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (Strategii ZIT) z Umową Partnerstwa. W ramach niniejszej opinii Ministerstwo zidentyfikowało również projekty pozakonkursowe służące realizacji Strategii ZIT, które będą dofinansowane z krajowych programów operacyjnych. Powyższa czynność zakończyła proces opiniowania ww. dokumentu przewidziany w art. 30 ust. 5, pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, co umożliwia rozpoczęcie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+