Projekt inwestycyjny wynikający ze Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego planowany do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa VI – Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Poddziałanie VI.1.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT.

Całkowita wartość projektu: 4 920 000,00 PLN

Wartość dofinansowania: 3 400 000,00 PLN

Wartość kosztów kwalifikowalnych: 4 000 000,00 PLN