Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje o rozpoczęciu realizacji projektu pt. ,,Szansa na nowy strt"  w ramach Osi Priorytetowej X „Adaptacyjną pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Działania nr X.2 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw”, Poddziałania X.2.2 „Wdrożenie programów typu outplacement” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020.  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest podtrzymanie aktywności zawodowej 60 osób zamieszkałych w  województwie Łódzkie, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu oraz osób przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika poprzez udział w indywidualnym i kompleksowym wsparciu zakładającym dwie ściezki do wyboru:

1. ścieżka przekwalifikowania (doradztwo, szkolenia i staże)

2. ścieżka samozatrudnienia (dotacje na założenie działalności gospodarczej)


Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiêbiorczości

Plac Kościuszki 7

97-300 Piotrków Trybunalski

tel: 44 741 75 00, 44 647 48 08

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż wkrótce rozpocznie nabór formularzy zgłoszeniowych do projektu pt. ,,Szansa na nowy start”.

Głównym celem projektu jest podtrzymanie aktywności zawodowej 60 osób zamieszkałych wwojewództwie łódzkim,które są osobami zagrożonymi zwolnieniem, przewidzianymi do zwolnienia lub utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. Do udziału w projekcie mogą zgłosić się zarówno osoby zatrudnione na umowę o pracę, jak i na umowy cywilnoprawne.

Dostępne formy wsparcia

Projekt „Szansa na nowy start” przewiduje dwie ścieżki aktywizacji zawodowej do wyboru:

A.  ŚCIEŻKA  PRZEKWALIFIKOWANIE :

 • Doradztwo zawodowe połączone z IPD - zajęcia indywidualne 4 h/os.
 • Poradnictwo psychologiczne - zajęcia indywidualne 2 h/os. dla 50% uczestników
 • Szkolenia – oferta szkoleń otwarta – dostosowana do indywidualnych predyspozycji uczestników określonych przez doradcę zawodowego w IPD
 • Staże – pięciomiesięczne staże zawodowe,

BŚCIEZKA SAMOZATRUDNIE 

 • Doradztwo zawodowe połączone z IPD - zajęcia indywidualne 4 h/os.
 • Poradnictwo psychologiczne - zajęcia indywidualne 2 h/os. dla 50% uczestników
 • Szkolenie z zakładania działalności gospodarczej - 32h
 • Doradztwo indywidualne w zakresie sporządzania biznesplanu działalności 3h/os
 • Dotacja na założenie działalności gospodarczej do 25 000 zł
 • Wsparcie pomostowe – w wysokości 13 200 zł (1100 zł co miesiąc przez 12 m-cy)
 • Indywidualne specjalistyczne doradztwo po założeniu działalności gospodarczej – 4h/os.

W ramach projektu zapewniamy:

- doświadczonych doradców, trenerów, wykładowców

- bezpłatne materiały szkoleniowe,

- ubezpieczenie NNW

- stypendium szkoleniowe i stażowe

- wsparcie finansowe i pomostowe

- zwrot kosztów dojazdu.

Więcej informacji można uzyskać w Biurach Projektu w Piotrkowie Trybunalskim, Plac Kościuszki 7, 

tel. 44 647 48 08 / 44 741 75 00 

oraz w Łodzi, ul. Inżynierska 1/3, 

tel. 42 298 66 00 / 42 298 66 01, 

a także na stronie http://kswp.org.pl/pl/projekty/dla-bezrobotnych/szansa-na-nowy-start.