Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza konkurs na dotacje z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. „Nasze ekologiczne pracownie”.

KONKURS SKIEROWANY JEST DO PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I ICH ZESPOŁÓW ORAZ SPECJALNYCH OŚRODKÓW SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH Z TERENU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO.

Zakres tematyczny projektów:

  • zagospodarowanie wybranego miejsca na terenie należącym do szkoły lub przedszkola w celu utworzenia punktu dydaktycznego na potrzeby prowadzenia zajęć terenowych z edukacji ekologicznej.
  • polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnych i pomysłowych nowych pracowni edukacyjnych w szkołach; pracownia powinna zostać wyremontowana, wyposażona w pomoce dydaktyczne, meble a także w sprzęt audio-video celem uatrakcyjnienia planowanych do realizacji zajęć.

Wnioski można składać od dnia 17.06.2019 r. do 05.07.2019 r., na formularzach znajdujących się do pobrania w poniższym linku

http://www.wfosigw.lodz.pl/konkurs-na-zadania-z-zakresu-edukacji-ekologicznej-nasze-ekologiczne-pracownie,49,2262.html

Wnioski złożone przed i po wyżej wymienionych terminów nie będą rozpatrywane.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem i zachęcamy do ubiegania się o dofinansowanie!

Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 90% kosztów całkowitych Projektu, a wnioskowana kwota nie może być mniejsza niż 20.000,00 zł oraz większa niż 50.000,00 zł.

W imieniu placówki wniosek składa jednostka samorządu terytorialnego lub inny organ prowadzący placówkę.