Jeremie2 oferuje możliwość atrakcyjnego wsparcia dla lokalnych przedsiębiorców w postaci preferencyjnie oprocentowanych pożyczek ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Jeremie2 – preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorstw, osób bezrobotnych, spółdzielni

i wspólnot mieszkaniowych oraz jednostek samorządu terytorialnego

Województwo Łódzkie we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego wdraża Projekt pn. Instrumenty finansowe dla rozwoju województwa łódzkiego (Jeremie2) o wartości 670 mln zł realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 stanowiący kontynuację Inicjatywy JEREMIE z poprzedniego okresu programowania.

Podstawowym celem Projektu jest udzielanie niskooprocentowanych pożyczek przedsiębiorcom, osobom bezrobotnym, ale również jednostkom samorządu terytorialnego, spółdzielniom czy wspólnotom mieszkaniowym
z terenu województwa łódzkiego. Projekt podzielony został na trzy główne rodzaje wspieranych przedsięwzięć.

  • Pożyczki na rozwój przedsiębiorstw (w ramach Poddziałania II.3.2 – Instrumenty finansowe dla MŚP)
  • Pożyczki na termomodernizację budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej (w ramach Poddziałania IV.2.3 – Termomodernizacja budynków w oparciu o zastosowanie instrumentów finansowych)
  • Mikropożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy
    (w ramach Poddziałania VIII.3.2 – Wsparcie przedsiębiorczości w formach zwrotnych)

Pożyczki dla przedsiębiorstw z sektora MŚP ukierunkowane są na szeroko rozumiany rozwój przedsiębiorczości poprzez dostarczanie kapitału na rozruch, na rozszerzenie działalności, na wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub realizację nowych projektów, czy przechodzenie przedsiębiorstw na nowe rynki lub na nowe rozwiązania. Wsparcie może obejmować inwestycje zarówno w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, jak również kapitał obrotowy zgodnie z przepisami prawa unijnego.

Pożyczki są skierowane do mikro-, małych lub średnich przedsiębiorstw z województwa łódzkiego.

Kwota pożyczki może sięgnąć nawet ponad 2 mln zł.

Preferencyjne oprocentowanie waha się w granicach 0,15-8,35%.

Brak jakichkolwiek prowizji i opłat.

Okres spłaty do 10 lat.

Możliwa nawet roczna karencja w spłacie kapitału.

O szczegółach dotyczących produktu można przeczytać tutaj (po wybraniu województwa łódzkiego).

Informacje o Pośrednikach Finansowych, do których należy się zgłaszać po wsparcie można znaleźć tutaj.

Interwencja w ramach termomodernizacji budynków ukierunkowana jest na udzielanie wsparcia finansowego w formie pożyczek na głęboką modernizację energetyczną budynków wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne.

Pożyczkę mogą uzyskać spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia JST, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną oraz jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną.

Kwota pożyczki może wynosić nawet ponad 3 mln zł.

Preferencyjne oprocentowanie od 0,15%.

Brak jakichkolwiek prowizji i opłat.

Okres spłaty do 15 lat.

Możliwa nawet 1,5-roczna karencja w spłacie kapitału.

O szczegółach dotyczących produktu można przeczytać tutaj.

Informacje o Pośrednikach Finansowych, do których należy się zgłaszać po wsparcie można znaleźć tutaj.

Wsparcie dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy ukierunkowane jest na rozwój przedsiębiorczości w regionie z wykorzystaniem instrumentów finansowych. Środki z pożyczki można przeznaczyć na wydatki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej.

Mikropożyczkę mogą uzyskać osoby po 29 roku życia pozostające bez pracy (bezrobotne, poszukujące pracy, bierne zawodowo) i zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

Kwota pożyczki może wynieść do 70 tys. zł.

Preferencyjne oprocentowanie tylko 0,175%.

Brak jakichkolwiek prowizji i opłat.

Okres spłaty do 7 lat.

Możliwa nawet roczna karencja w spłacie kapitału.


O szczegółach dotyczących pożyczek w ramach Projektu można przeczytać na www.pozyczkiunijne.bgk.pl 

zakładka oferta pożyczek unijnych.

Informacje o Pośrednikach Finansowych do których należy się zgłaszać po wsparcie można znaleźć na www.pozyczkiunijne.bgk.pl

zakładka instytucje finansujące.

oraz Centru Obsługi Przedsiębiorcy http://www.cop.lodzkie.pl/