W dniu 29 listopada 2017 r. mocą Uchwały nr 1622/17 Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął aktualizację Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2018 rok. Dokument obowiązuje od dnia 29...

więcej  

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy instytucje zainteresowane realizacją projektu w ramach konkursu na rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób zależnych lub niesamodzielnych na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/17 w ramach Poddziałania IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne- ZIT (wyłącznie usługi zdrowotne) ogłoszonego...

więcej  

Serdecznie zapraszamy podmioty zainteresowane aplikowaniem o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dedykowanych ZIT, do zgłaszania się do Bazy potencjalnych Wnioskodawców EFS – ZIT Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.

więcej  

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zaprasza jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia do udziału w unijnym konkursie na uzbrojenie terenów inwestycyjnych. Wsparcie przeznaczone jest na kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych. Wsparcie przeznaczone jest na kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych do potrzeb potencjalnych inwestorów....

więcej  

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli podmiotów specjalizujących się w aktywizowaniu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/17 w ramach Poddziałania IX.1.2 ogłoszonego 29 marca br.

więcej  

Informujemy, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny dnia 29 marca 2017 roku ogłosili konkurs nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/17 w ramach Poddziałania IX.1.2 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - ZIT".

więcej  

W dniu 09.01.2017 r. ogłoszony został konkurs Nr RPLD.10.01.00-IZ.00-10-001/17 na projekty przyczyniające się do powrotu na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

więcej  

Lokalny Punkt Informacyjny w Brzezinach zaprasza do udziału w spotkaniu pn. „Fundusze na start Twojej firmy”

więcej  

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. „Wsparcie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych z Europejskiego Funduszu Społecznego”. Poszczególne panele tematyczne będą poprowadzone przez przedstawicieli Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi...

więcej