Deklaracja dostępności Strony Starostwa Powiatowego w Zgierzu

Starostwo Powiatowe w Zgierzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony Starostwa Powiatowego w Zgierzu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

 • Rafał Kuczyński, e-mail: dostepnosc@powiat.zgierz.pl, Telefon: (42)288-81-42,
 • Adrian Oszajca, e-mail: dostepnosc@powiat.zgierz.pl, Telefon: (42)288-81-41.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
  al. Solidarności 77,
  00-090 Warszawa.
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: 800 676 676

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Starostwo Powiatowe w Zgierzu - budynek przy ul. Sadowej 6a, 95-100 Zgierz.

 1. Istnieje wjazd - podjazd do budynku od ul. Sadowej.
 2. Przed budynkiem przy ul. Sadowej jest oznakowane miejsce parkingowe.
 3. Parter budynku dostępny jest dla osób niepełnosprawnych ruchowo - platforma schodowa obsługiwana przez pracowników Starostwa. Na pozostałe kondygnacje tj. do czwartego piętra funkcjonuje dźwig osobowy. Korytarze budynku dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Toaleta dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich znajduje się na parterze oraz czwartym piętrze.
 4. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 5. Istnieje możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej do konkretnego wydziału.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Starostwo Powiatowe w Zgierzu - budynek przy ul. Długiej 49, 95-100 Zgierz.

 1. Istnieje wjazd - podjazd do  budynku A od strony parkingowej (wjazd od ul. Mielczarskiego).
 2. Na parkingu jest oznakowane miejsce do parkowania.
 3. W budynku funkcjonuje dźwig osobowy umożliwiający dostęp osób niepełnosprawnych na każde z trzech pięter budynku.
 4. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 5. Istnieje możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej do konkretnego wydziału.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.