Geodeta i Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości

Adres:

 • 95-100 Zgierz, ul. Długa 49

Naczelnik Wydziału:

 • Leszek Arkuszyński
 • tel.: (42) 2888 363
 • pokój: 301

Kontakt:

 • tel.: (42) 2888 360
 • fax: (42) 719 02 63
 • ewidencja gruntów (42) 2888 368
 • mapy d/c lokalizacji (42) 2888 390
 • kontrola robót geodezyjnych (42) 2888 387
 • wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, odszkodowania (42) 2888 374
 • ZUDP (42) 2888 381

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

 • Geodeta Powiatowy Krystyna Kłosińska
 • tel.: (42) 2888 382
 • pokój: 205

Do podstawowych zadań Geodety i wydziału należy:

z zakresu ewidencji gruntów, budynków i lokali:

 • wykonywanie zadań powiatowej służby geodezyjnej i kartograficznej, a w szczególności:
  a) prowadzenie ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
  b) zapewnienie uprawnionym podmiotom nieodpłatnego, bezpośredniego dostępu do bazy danych ewidencji gruntów i budynków,
  c) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  d) zakładanie osnów szczegółowych,
  e) zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej,
  f) przeprowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
  g) prowadzenie powiatowych baz danych krajowego systemu informacji o terenie,
  h) koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
  i) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
  j) organizowanie i finansowanie prac geodezyjnych i kartograficznych,
 • prowadzenie scaleń i wymian gruntów,

z zakresu gospodarowanie nieruchomościami powiatu i Skarbu Państwa:

 • gospodarowanie nieruchomościami Powiatu i Skarbu Państwa, a w szczególności:
  a) tworzenie i aktualizacja powiatowego zasobu nieruchomości oraz zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,
  b) gospodarowanie zasobami nieruchomości (sprzedaż, zamiana, darowizna, najem, dzierżawa, użyczenie, ograniczone prawa rzeczowe),
  c) kontrola nad administrowaniem i sposobem gospodarowania lokalami użytkowymi oraz częściami nieruchomości oddanymi w posiadanie zależne w obiektach zarządzanych przez powiatowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne Skarbu Państwa,
  d) prowadzenie rejestrów nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu oddanych w trwały zarząd i użytkowanie wieczyste,
  e) sporządzanie deklaracji podatku od nieruchomości i podatku rolnego,
  f) naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego,
  g) prowadzenie postępowań wywłaszczeniowych i postępowań zezwalających na czasowe zajęcie nieruchomości, przeprowadzanie przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów, energii elektrycznej, prowadzenie działalności wydobywczej,
  h) ustalanie odszkodowań za nieruchomości zajęte, przejęte lub nabyte pod drogi publiczne,
  i) podejmowanie czynności związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa,
  j) prowadzenie spraw sądowych dotyczących nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa,
  k) prowadzenie spraw z zakresu podziałów nieruchomości (przygotowywanie wstępnych projektów podziału, opiniowanie podziałów dokonywanych z urzędu),
 • realizacja zadań w zakresie ochrony gruntów rolnych, w tym:
  a) określanie warunków wyłączania gruntów rolnych z produkcji rolniczej,
  b) ustalanie opłat rocznych za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej,
  c) prowadzenie postępowań kontrolnych w zakresie wyłączania gruntów z produkcji rolniczej,
 • przyznawanie na własność działek siedliskowych i gruntów oddanych do dożywotniego użytkowania,
 • wykonywanie zadań z zakresu zagospodarowania wspólnot gruntowych:
  a) ustalanie, które grunty tworzą mienie wspólnoty lub mienie gromadzkie,
  b) ustalanie listy uprawnionych do udziału we wspólnocie,
 • współpraca z Wydziałem Inwestycji i Spraw Gospodarczych w zakresie nabywania nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i na potrzeby zarządzania drogami,
 • wykonywanie zadań z zakresu ujawniania w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego,
 • uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy,
 • wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • wydawanie zaświadczeń będących tytułem do wpisania na rzecz Skarbu Państwa w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości przejętych w trybie dekretu z 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej,
 • realizacja innych zadań Powiatu wynikających z obowiązujących przepisów.

  Program do transformacji współrzędnych


      Druki do pobrania