Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Adres:

 • 95-100 Zgierz, ul. Długa 49

Geodeta Powiatowy:

 • Krystyna Kłosińska
 • tel.:  (42) 2888 382
 • pokój:  205

Kontakt:

 • tel.: (42) 2888 360
 • fax: (42) 719 02 63
 • ewidencja gruntów (42) 2888 368
 • mapy d/c lokalizacji (42) 2888 390
 • kontrola robót geodezyjnych (42) 2888 387
 • wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, odszkodowania (42) 2888 374
 • ZUDP (42) 2888 381

 

Do podstawowych zadań Geodety i wydziału należy:

w zakresie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:

 • prowadzenie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
 • udzielanie informacji o posiadanym zasobie geod-kartograf, sposobie jego wykorzystania
  i udostępniania,
 • przyjmowanie, ewidencjonowanie i koordynowanie zgłoszeń robót geodezyjnych
  i kartograficznych,
 • udostępnianie danych z zasobu geodezyjno-kartograficznego,
 • weryfikacja i przyjmowanie do zasobu operatów pomiarowych z wykonanych prac geodezyjnych i kartograficznych,
 • ewidencjonowanie, przetwarzanie i przechowywanie dokumentów przyjętych do zasobu,
  ich modernizacja i bieżąca aktualizacja
 • prowadzenie spraw związanych z ochroną znaków geodezyjnych,
 • tworzenie i udostępnianie baz danych szczegółowych osnów geodezyjnych,
 • modernizacja i bieżąca aktualizacja informacji statystycznych dotyczących
  zasobu geodezyjno-kartograficznego,
 • wyłączanie dokumentów z zasobu,
 • tworzenie i aktualizacja kopii zabezpieczających zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
 • koordynowanie dokumentacji projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
 • współpraca z upoważnionymi przedstawicielami właścicieli lub zarządców sieci  uzbrojenia terenu i dróg,
 • udostępnianie uzgodnionej dokumentacji projektowej osobom mającym w tym interes prawny, geodetom i projektantom,
 • ewidencjonowanie, przetwarzanie i przechowywanie dokumentów dotyczących        uzgodnionych projektów;

w zakresie ewidencji gruntów, budynków:

 • postępowania administracyjne dot. wpisów danych do operatu ewidencyjnego, postępowania
  o aktualizację rejestru ewidencyjnego, ujawnianie umów dzierżaw, połączenia działek ewidencyjnych oraz prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla terenu powiatu zgierskiego,
 • wydawanie wypisów z ewidencji gruntów, budynków i lokali dla terenu powiatu zgierskiego,
 • sporządzanie oraz wydawanie wyrysów z mapy ewidencyjnej z terenu powiatu zgierskiego,
 • sporządzanie oraz wydawanie zaświadczeń z rejestru ewidencyjnego z terenu powiatu zgierskiego,
 • udzielanie informacji z zakresu ewidencji gruntów, budynków i lokali dla terenu powiatu zgierskiego,
 • prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości dla powiatu zgierskiego oraz na jego podstawie udzielanie informacji rzeczoznawcom majątkowym sporządzającym operaty szacunkowe,
 • sporządzanie zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów, budynków i lokali
  z terenu powiatu zgierskiego,
 • wydawanie z bazy danych plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych,
 • rejestrowanie: zgłoszeń budowy budynku, zawiadomień o zakończeniu budowy budynku, zgłoszeń rozbiórki budynku, zgłoszeń dotyczących zmiany sposobu użytkowania budynku
  lub jego części wraz z odpisami decyzji administracyjnych, pozwoleniu na użytkowanie budynku, drogi lub linii kolejowej, rozbiórce budynku, zmianie sposobu użytkowania gruntu, wpisie zabytku nieruchomego do rejestru zabytków;

 

w zakresie gospodarki nieruchomościami:

 • gospodarowanie nieruchomościami Powiatu i Skarbu Państwa, a w szczególności:
  a) tworzenie i aktualizacja powiatowego zasobu nieruchomości oraz zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,
  b) gospodarowanie zasobami nieruchomości (sprzedaż, zamiana, darowizna, najem, dzierżawa, użyczenie, ograniczone prawa rzeczowe),
  c) kontrola nad administrowaniem i sposobem gospodarowania lokalami użytkowymi
  oraz częściami nieruchomości oddanymi w posiadanie zależne w obiektach zarządzanych
  przez powiatowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne Skarbu Państwa,
  d) prowadzenie rejestrów nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu oddanych w trwały zarząd
  i użytkowanie wieczyste,
  e) sporządzanie deklaracji podatku od nieruchomości i podatku rolnego,
  f) naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego,
  g) prowadzenie postępowań wywłaszczeniowych i postępowań zezwalających na czasowe zajęcie nieruchomości, przeprowadzanie przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów, energii elektrycznej, prowadzenie działalności wydobywczej,
  h) ; ustalanie odszkodowań za nieruchomości zajęte, przejęte lub nabyte pod drogi publiczne,
  i) podejmowanie czynności związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości Powiatu
  i Skarbu Państwa,
  j) prowadzenie spraw sądowych dotyczących nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa,
  k) prowadzenie spraw z zakresu podziałów nieruchomości (przygotowywanie wstępnych projektów podziału, opiniowanie podziałów dokonywanych z urzędu),
   
 • realizacja zadań w zakresie ochrony gruntów rolnych, w tym:
  a) określanie warunków wyłączania gruntów rolnych z produkcji rolniczej,
  b) ustalanie opłat rocznych za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej,
  c) prowadzenie postępowań kontrolnych w zakresie wyłączania gruntów z produkcji rolniczej,
 • przyznawanie na własność działek siedliskowych i gruntów oddanych do dożywotniego użytkowania,
 • wykonywanie zadań z zakresu zagospodarowania wspólnot gruntowych:
  a) ustalanie, które grunty tworzą mienie wspólnoty lub mienie gromadzkie,
  b) ustalanie listy uprawnionych do udziału we wspólnocie,
   
 • współpraca z Wydziałem Drogownictwa w zakresie nabywania nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i na potrzeby zarządzania drogami,
 • wykonywanie zadań z zakresu ujawniania w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego,
 • uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy,
 • wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • wydawanie zaświadczeń będących tytułem do wpisania na rzecz Skarbu Państwa
  w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości przejętych w trybie dekretu
  z 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej,
 • realizacja innych zadań Powiatu wynikających z obowiązujących przepisów.

  Program do transformacji współrzędnych


      Druki do pobrania