Wydział Komunikacji

Adresy:

 • Wydział Komunikacji w Zgierzu, ul. Długa 49

Naczelnik Wydziału:

Zastępca Naczelnika :

 • Tomasz Wojciechowski
 • Sławomira Królicka
 • tel.: (42) 2888 320
 • tel.: (42) 2888 325
 • pokój: 109
 • pokój: 107

  Kontakt:

 • Sekretariat tel.: (42) 2888 320, fax.: (42) 715 06 88
 • tel.: (42) 2888 334, 2888 335, 2888 336, 2888 337, 2888 338 - rejestracja pojazdów
 • tel.: (42)  2888 342, 2888 343, 2888 344 ,2888 345 - uprawnienia kierowców
 • tel.: (42) 2888 322, 2888 323 - sekcja techniczna
 • e-mail: komunikacja@powiat.zgierz.pl
 • e-mail: KM_techniczny@powiat.zgierz.pl

Zadania Wydziału (ogólnie):

 • w zakresie rejestracji pojazdów:
  a) wydawanie decyzji w sprawie rejestracji, czasowej rejestracji, wyrejestrowania pojazdów,
  b) wydawanie decyzji w sprawie czasowego wycofania z ruchu pojazdów,
  c) wydawanie decyzji w sprawie nadania i nabicia numeru na podwoziu, nadwoziu, na ramie pojazdu oraz wykonywanie tabliczki znamionowej zastępczej,
  d) wymiana oraz wydawanie wtórników dokumentów komunikacyjnych (dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych) oraz tablic rejestracyjnych,
  e) prowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie rejestracji pojazdów,
  f) sporządzanie zestawień pobieranych opłat ewidencyjnych i przekazywanie ich do Wydziału Finansowego,
  g) wprowadzanie danych o pojazdach i właścicielach do Centralnej Ewidencji Pojazdów
 • w zakresie uprawnień do kierowania pojazdami:
  a) przyjmowanie wniosków i dokumentów dotyczących wydawania określonych uprawnień do kierowania pojazdami,
  b) prowadzenie spraw związanych z elektronicznym obiegiem dokumentów w procesie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami – Profil Kandydata na Kierowcę,
  c) cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami i wydawanie decyzji administracyjnych w tym zakresie,
  d) zatrzymywanie i zwrot dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami i wydawanie decyzji administracyjnych w tym zakresie,
  e) wydawanie decyzji administracyjnych o skierowaniu kierowcy na badania lekarskie i psychologiczne oraz sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminu państwowego,
  f) wydawanie pozwoleń na kierowanie tramwajem oraz międzynarodowych praw jazdy i decyzji administracyjnych w tym zakresie,
  g) wydawanie kart parkingowych,
  h) wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym,
  i)  prowadzenie spraw związanych z zatrzymywaniem praw jazdy dłużnikom alimentacyjnym,
  j)  przyjmowanie wniosków i dokumentów dotyczących wpisu potwierdzającego ukończenie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej oraz szkolenia okresowego,
  k) prowadzenie dokumentacji osób bez uprawnień do kierowania pojazdami,
  l)  wprowadzanie danych ze swego zakresu załatwiania spraw do elektronicznego systemu "KIEROWCA" i do dokumentacji w tym zakresie,
  m) przyjmowanie i prowadzenie spraw z zakresu swego działania w postaci elektronicznej,
  n) sporządzanie zestawień pobieranych opłat ewidencyjnych i przekazywanie ich do Wydziału Finansowego,
 • wydawanie licencji zezwoleń i zaświadczeń na krajowy przewóz osób i rzeczy,
 • prowadzenie rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie stacji kontroli pojazdów oraz:
  a) dokonywanie wpisów do rejestru działalności gospodarczej przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów i wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis,
  b) wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności w zakresie stacji kontroli pojazdów i skreślenie przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej,
  c) sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów,
  d) wydawanie uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów, jeżeli osoba ubiegająca się spełnia wymagania określone w ustawie Prawo o ruchu drogowym,
  e) cofanie diagnostom uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów w przypadkach prawem określonych,
  f) wyrażenie zgody na posługiwanie się przez stację i diagnostów określonymi prawem pieczęciami służbowymi,
 • prowadzenie rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz:
  a) dokonywanie wpisu do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis,
  b) wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia kierowców i skreślanie przedsiębiorcy z rejestru,
  c) sprawowanie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców,
  d) prowadzenie ewidencji instruktorów oraz wpisywanie i skreślanie instruktorów z ewidencji,
 • wydawanie legitymacji instruktora,
 • przeprowadzanie egzaminów dla egzaminatorów w zakresie kat. T prawa jazdy oraz dla kierowców TAXI,
 • zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych oraz zatwierdzanie projektów organizacji ruchu,
 • wydawanie zezwoleń na organizację imprez sportowych, zgromadzeń i innych oraz związanych z wykorzystaniem dróg w sposób szczególny,
 • wprowadzanie zakazu pędzenia zwierząt po drogach powiatowych i gminnych,
 • wprowadzanie obowiązku wyposażenia pojazdów zaprzęgowych w hamulce,
 • dokonywanie kontroli przewoźników,
 • uzgadnianie rozkładów jazdy przewoźników przewożących osoby transportem zbiorowym oraz dokonywanie analizy sytuacji rynkowej w tym zakresie,
 • wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów, których masa, naciski osi lub wymiary są większe od dopuszczalnych dla danej drogi,
 • nakładanie na przewoźnika obowiązku zawarcia umowy na wykonanie zadania przewozowego, gdy jest to niezbędne z uwagi na obronność lub bezpieczeństwo Państwa, bądź w przypadku klęski żywiołowej,
 • wydawanie przepisów porządkowych przewozu osób i bagaży,
 • opiniowanie likwidacji linii kolejowych,
 • realizacja spraw związanych z odbiorem i przepadkiem pojazdów usuniętych z drogi,
 • realizacja innych zadań Powiatu wynikających z obowiązujących przepisów.

  Druki do pobrania

 

Wykaz dokumentów koniecznych do wydania odpowiednich uprawnień
________________________________________


Wymiana prawa jazdy

 • Wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia do kierowania tramwajem,
 • Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, jeżeli jest ono wymagane,
 • Wyraźna aktualna i kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, lewy półprofil z widocznym lewym uchem,
 • Zgoda rodzica lub opiekuna, jeżeli jest wymagana,
 • Kserokopia prawa jazdy, jeżeli posiada,
 • Dowód osobisty, karta pobytu w przypadku cudzoziemca,
 • Dowód uiszczenia opłaty za wydanie i wymianę prawa jazdy oraz pozwolenia.

Dokumenty wymagane Międzynarodowe prawo jazdy

 • Wniosek o wydanie międzynarodowego prawa jazdy,
 • Wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, lewy półprofil z widocznym lewym uchem,
 • Dowód uiszczenia opłaty za wydanie,
 • Kserokopia posiadanego prawa jazdy, wydanego przez polski organ.

Rejestracja pojazdu

 • Dowód własności pojazdu (w szczególności: umowa kupna-sprzedaży, darowizny, faktura Vat, umowa przewłaszczenia, prawomocne orzeczenie sądu, ewentualne umowy pośrednie, itp).
 • Dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany,
 • Karta pojazdu, jeśli była wydana,
 • Tablice (tablicę) rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany,
 • Wyciąg ze świadectwa homologacji albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, jeżeli są wymagane np: pojazdy nierejestrowane,
 • Badanie techniczne pojazdu, jeżeli jest wymagane.

Dla pojazdów sprowadzanych z zagranicy

 • Dowód własności pojazdu
 • Wyciąg ze świadectwa homologacji albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, jeżeli są wymagane np: pojazdy nierejestrowane
 • Dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany
  - w przypadku gdy dowód rejestracyjny, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2, składa się z dwóch części: części I i części II, właściciel pojazdu powinien dołączyć do wniosku o rejestrację obie części dowodu rejestracyjnego. Jeżeli wnioskujący o rejestrację pojazdu nie dołączył części II dowodu rejestracyjnego, w szczególności w przypadku jej utraty, zgubienia lub zniszczenia, organ rejestrujący uznaje część I dowodu rejestracyjnego za wystarczającą do zarejestrowania pojazdu po otrzymaniu, na wniosek tego organu, pisemnego lub elektronicznego potwierdzenia z organu rejestrującego państwa członkowskiego, że pojazd był zarejestrowany w tym państwie i może być ponownie zarejestrowany w innym państwie członkowskim,
  - w przypadku pojazdu sprowadzanego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacją Szwajcarską lub państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym zamiast dowodu rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego rejestrację pojazdu, wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie.
 • Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane albo dowód rejestracyjny pojazdu lub inny dokument wydany przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, potwierdzającego wykonanie oraz termin ważności badania technicznego; (Zaświadczenie o pozytywnym wyniku dodatkowego badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane)
 • Dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy
 • Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, jeżeli samochód osobowy został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy
 • Zaświadczenie wydane przez właściwy organ potwierdzający:
  a) uiszczenie podatku od towarów i usług od pojazdów sprowadzanych z państw członkowskich Unii Europejskiej
  b) brak obowiązku, o którym mowa w a)
  - w przypadku gdy sprowadzany pojazd jest przedmiotem dostawy dokonanej przez podatnika podatku od towarów i usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed dokonaniem pierwszej rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zaświadczenie:
 1. o którym mowa w lit. a, może być zastąpione fakturą
  z wyszczególnioną kwotą podatku od towarów i usług potwierdzającą dokonanie tej dostawy przez tego podatnika,
 2. o którym mowa w lit. b, może być zastąpione fakturą dokumentującą czynności, których podstawą opodatkowania jest marża, potwierdzającą dokonanie tej dostawy przez tego podatnika
  - pod warunkiem że odprzedaż pojazdów stanowi przedmiot działalności tego podatnika
 • Dowód wpłaty, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, lub oświadczenia o podleganiu obowiązkowi zapewniania sieci zbierania pojazdów, o którym mowa w art. 11 ust. 4 tej ustawy, albo faktury zawierającej takie oświadczenie, jeżeli pojazd jest rejestrowany po raz pierwszy.

-----------------------

 • Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o rejestrację wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego
  Wyrejestrowanie pojazdu
 • Pojazd podlega wyrejestrowaniu przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, na wniosek jego właściciela, w przypadku:
 1. przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, na podstawie zaświadczenia o demontażu pojazdu, o którym mowa w ust. 2 bądź w art. 24 ust. 1 pkt 2 lub art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie
 2. kradzieży pojazdu, jeżeli jego właściciel złożył stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za fałszywe zeznania
 3. wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę
 4. zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą
 5. udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności (warunkiem wyrejestrowania pojazdu w tym przypadku jest wniesienie przez właściciela pojazdu opłaty na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach. Przepisu nie stosuje się do pojazdów Policji i jednostek ochrony przeciwpożarowej)
 6. przekazania niekompletnego pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, na podstawie zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 lub art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie.
 • Pojazd wyrejestrowany nie podlega powtórnej rejestracji, z wyjątkiem pojazdu:
 1. odzyskanego po kradzieży
 2. zabytkowego
 3. mającego co najmniej 25 lat uznanego przez rzeczoznawcę samochodowego za unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji
 4. ciągnika i przyczepy rolniczej
 5. wywiezionego z kraju lub zbytego za granicą, o którym mowa w ust. 1 pkt 3.

Rejestracji pojazdu dokonuje, na wniosek właściciela, Starosta właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania (siedzibę), wydając dowód rejestracyjny i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne oraz nalepkę kontrolną, jeżeli jest wymagana, z zastrzeżeniem ust. 2-5. 2. Rejestracji pojazdu, którego właścicielem jest przedsiębiorstwo wielozakładowe lub inny podmiot, w skład którego wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne, może dokonać starosta właściwy ze względu na siedzibę zakładu lub jednostki, na wniosek kierownika zakładu lub wydzielonej jednostki organizacyjnej upoważnionego przez właściciela.

Wykaz opłat


Opłaty dokonuje się na indywidualne konto uzyskane przy załatwianiu sprawy w Urzędzie

 

POZOSTAŁE OPŁATY:

Opłata środowiskowa - Wpłaty w wysokości 500 zł należy dokonać na rachunek :

NFOŚiGW w BGK III Oddział Warszawa
nr konta 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014
Wpłata powinna zawierać nazwisko właściciela pojazdu i adres (osoby/firmy sprowadzającej pojazd z zagranicy) oraz nr identyfikacyjny pojazdu.

________________________________________
Uprawnienia

 

 • Prawo jazdy (po zdanym egzaminie): 100,50 zł. (100,00 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna)
 • Wymiana prawa jazdy – 100,50 zł (100,00 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna)
 • Międzynarodowe prawo jazdy - 35 zł.
 • Pozwolenie na kierowanie tramwajem – 30,50 zł. (30,00 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna)
 • Wymiana pozwolenia  na kierowanie  tramwajem  – 30,50 zł (30,00 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna)
 • Karta parkingowa: 25 zł

            -----------------------

 • Opłata ewidencyjna - 0.50 zł
 • Opłata skarbowa - za wydanie zaswiadczenia 17 zł

 

Rejestracja stała

 • Samochodu - 180,50 zł (178,50 zł + 2,00 zł. opłata ewidencyjna)
 • Przyczepy, naczepy – 121,50 zł (120 zł + 1,50 zł opłata ewidencyjna)
 • Ciągnika, motocykla – 121,50 zł (120 zł + 1,50 zł opłata ewidencyjna)
 • Motoroweru – 111,50 zł (110 zł +1,50 zł opłata ewidencyjna)

Rejestracja czasowa

 • Samochodu - 62 zł (61 zł + 1,00 zł opłata ewidencyjna)
 • Przyczepy, naczepy – 40,75 zł (39,75 zł + 1,00 zł opłata ewidencyjna)
 • Ciągnika, motocykla – 37,75 zł (36,75 zł + 1,00 zł opłata ewidencyjna
 • Motoroweru - 37,75 zł (36,75 zł + 1,00 zł opłata ewidencyjna
  ________________________________________

 

Na opłatę składają się:
Dowód rejestracyjny - 54 zł
Komplet znaków legalizacyjnych - 12,50 zł
Nalepka kontrolna na szybę - 18,50 zł
Tablice samochodowe - 80 zł
Tablice samochodowe indywidualne - 1000 zł
Tablice motocyklowe - 40 zł
Tablice motorowerowe - 30 zł
Tablice samochodowe zabytkowe - 100 zł
Tablice motocyklowe zabytkowe - 50 zł
Karta pojazdu - 75 zł (pojazd sprowadzony z zagranicy i wtórnik)
Wydanie jednej tablicy rejestracyjnej - 50 % ceny kompletu
Pozwolenie czasowe - 16,50 zł
Tablice samochodowe tymczasowe - 30 zł
Tablice motocyklowe tymczasowe - 12 zł
Tablice motorowerowe tymczasowe- 12 zł
Nalepka tymczasowa - 11 zł
Wydanie jednej tablicy i nalepki tymczasowej - 50 % ceny kompletu
Wydanie tablic tymczasowych w celu wywozu pojazdu za granicę - 100 % ceny kompletu tablic stałych
Opłata ewidencyjna - po 0,50 zł za wydanie:
- dowodu rejestracyjnego
- pozwolenia czasowego
- zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych
- nalepki kontrolnej
- karty pojazdu


Opłata skarbowa: (wyciąg)
- wydanie decyzji w innych przypadkach - 10zł
- poświadczenie za zgodność z oryginału - 5 zł za stronę
- opłata skarbowa w przypadku przedstawienia pełnomocnictwa lub upoważnienia - 17 zł