Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny ogłasza Konkurs Nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/20 - Poddziałanie IX.2.2 w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne”, Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałania IX.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne - ZIT”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dofinansowanie można uzyskać na realizację następujących typów projektu:

  1. rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym osób starszych lub z niepełnosprawnościami służących zaspokojeniu rosnących potrzeb wynikających z niesamodzielności – w wymiarze społecznym;
  2. rozwój usług placówek wsparcia dziennego dla dzieci (powyżej 3 roku życia) i młodzieży służących integracji społecznej oraz zapobieganiu patologiom.

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać od 25.09.2020 r. godz. 00:00 do 05.10.2020 r. godz. 14:00.

Bezpośredni link do konkursu: http://www.lom.lodz.pl/konkurs-nr-rpld-09-02-02-ip-01-10-001-20-poddzialanie-ix-2-2/