Wieczorem 13 marca premier Mateusz Morawiecki ogłosił wprowadzenie w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego. Co to oznacza?


Od soboty 14 marca ograniczono działalność galerii handlowych. Otwarte są tam tylko sklepy spożywcze, apteki, drogerie i pralnie.

Od niedzieli 15 marca:

  • przywrócono kontrole na granicach na co najmniej 10 dni, z możliwością przedłużenia na 20 a potem 30 dni;
  • obowiązuje zakaz wjazdu do Polski dla cudzoziemców;
  • Polacy wracający z zagranicy zostają objęci 14-dniową kwarantanną;
  • wstrzymany został międzynarodowy ruch kolejowy i lotniczy;
  • restauracje, kluby, bary, puby i kawiarnie są zamknięte. Można tylko korzystać z usług na wynos;
  • zakazane są zgromadzenia powyżej 50 osób.


Dla dokładniejszego przybliżenia Państwu tematu stanu zagrożenia epidemicznego, poniżej publikujemy artykuł dr Doroty Wiśniewskiej z Katedry Historii Państwa i Prawa Polskiego Uniwersytetu Łódzkiego, przygotowany do gazety "Puls Powiatu": 

Konsekwencje wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego

Minister zdrowia Łukasz Szumowski wydał 13 marca 2020 r. rozporządzenie „w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego”. Zgodnie z tym aktem prawnym w okresie od 14 marca 2020 r. aż do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza się stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Skutki wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego występują na kilku płaszczyznach: przekraczania polskiej granicy, wywozu z kraju niektórych sprzętów i towarów, prowadzenia handlu, świadczenia usług oraz organizowania imprez i zgromadzeń.

Przede wszystkim od 15 marca zostało wstrzymane przemieszczanie się pasażerów w transporcie kolejowym wykonywanym z przekroczeniem granicy Polski. Obywatele naszego kraju przebywający za granicą mogą wracać (lotami czarterowymi albo transportem kołowym), ale każdy z nich zostanie zarejestrowany - będzie musiał przekazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej swój adres zamieszkania, lub pobytu, w którym będzie odbywał kwarantannę, a także numer telefonu do kontaktu. Następnie osoba taka będzie skierowana na obowiązkową, trwającą 14 dni kwarantannę domową. Obowiązek kwarantanny nie dotyczy osób z obszarów przygranicznych, które mieszkają w Polsce, ale na co dzień pracują w sąsiednim kraju. Nie dotyczy także kierowców transportu kołowego (np. samochodów ciężarowych).

Jednocześnie obowiązuje tymczasowy zakaz wjazdu do Polski cudzoziemców, który jednak nie dotyczy: małżonków i dzieci obywateli polskich, osób posiadających Kartę Polaka, a także osób posiadających prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę.

Rozporządzeniem zakazuje się wywozu lub zbywania poza terytorium kraju respiratorów oraz kardiomonitorów. Natomiast ogranicza wywóz lub zbywanie poza Polskę gogli ochronnych, kombinezonów typu TYVEK, masek typu FFP2/FFP3, maseczek chirurgicznych, ochraniaczy na buty, rękawiczek lateksowych i nitrylowych, oraz środków do dezynfekcji rąk, powierzchni i pomieszczeń. Przedsiębiorca, który zamierzałby dokonać takiej czynności, ma obowiązek (nie później niż na 24 godziny przed zamiarem wywozu lub zbycia) powiadomić o tym wojewodę właściwego dla siedziby albo miejsca swego zamieszkania.

Tymczasowo obowiązuje zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców działalności polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów (restauracje, kawiarnie i bary), z wyjątkiem usług na wynos i z dowozem. Przedsiębiorcy nie mogą też prowadzić działalności związanej:

- z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje i spotkania,

- ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej, w szczególności polegającej na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym klubów tanecznych i klubów nocnych oraz basenów, siłowni i klubów fitness,

- z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych,

- związanej z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania,

- związanej z prowadzeniem kasyn, z wyłączeniem kasyn internetowych.

Zakazem jest też objęta działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą.

Natomiast podmioty prowadzące działalność w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego nie mogą tymczasowo udzielać pacjentom świadczeń opieki zdrowotnej.

W obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 (czyli w centrach handlowych i galeriach) obowiązuje czasowe ograniczenie handlu detalicznego dotyczące najemców powierzchni handlowej, których przeważająca działalność polega na handlu: wyrobami tekstylnymi, wyrobami odzieżowymi, obuwiem i wyrobami skórzanymi, meblami i sprzętem oświetleniowym, sprzętem radiowo-telewizyjnym lub sprzętem gospodarstwa domowego, artykułami piśmiennymi i księgarskimi. W związku z tym otwarte są tylko znajdujące się w takich obiektach sklepy spożywcze, apteki, drogerie i pralnie.

Zakazem zostało objęte również organizowanie widowisk i innych zgromadzeń ludności powyżej 50 osób, które dotyczy między innymi „sprawowania kultu religijnego w miejscach publicznych, w tym w budynkach i innych obiektach kultu religijnego”. Zatem w przypadku kościołów ograniczenie to polega na „konieczności zapewnienia, aby w trakcie sprawowania kultu religijnego na danym terenie lub w danym obiekcie nie znajdowało się łącznie, zarówno wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, nie więcej niż 50 osób, wliczając w to uczestników i osoby sprawujące kult religijny”.

Dorota Wiśniewska