Publikujemy ważną informację ws. terminów wnoszenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłaty przekształceniowej. 

INFORMACJA

Na podstawie art. 15 j, ustawy z dnia 2 marca 2020 r., o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.),

opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego, za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia31 stycznia 2021 r.

Termin wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej za rok 2020, zgodnie z art. 20 ust. 1a ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r., poz. 139 ze zm.) upływa w dniu 30 czerwca 2020 r.

W przypadku zmiany powyższych terminów zostanie wydana odrębna informacja.