Zapraszamy na transmisję z obrad XI sesji Rady Powiatu Zgierskiego.
Porządek obrad XI sesji Rady Powiatu Zgierskiego w dniu 19 sierpnia 2019 r. godz. 12.30


1. Otwarcie XI sesji Rady Powiatu Zgierskiego. 

2. Uwagi do porządku obrad XI sesji. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

4. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zmiany nazwy zespołu szkół; 

b) ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia; 

c) ustanowienia Nagród Sportowych Powiatu Zgierskiego dla zawodników, trenerów i innych osób osiągających najwyższe wyniki sportowe oraz zasad i trybu ich przyznawania; 

d) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu; 

e) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miastu Zgierz na dofinansowanie organizowania międzygminnego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Zgierskiego; 

f) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu; 

g) zmiany uchwały Nr II/19/18 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Zgierskiego na rok 2019. 

5. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Zgierskiego o działalności między sesjami Rady Powiatu. 

6. Informacja Starosty Zgierskiego o pracach Zarządu i wykonaniu uchwał Rady w okresie między sesjami. 

7. Interpelacje, zapytania, oświadczenia i wnioski radnych. 

8. Zamknięcie obrad XI sesji Rady Powiatu Zgierskiego.