Zapraszamy na transmisję z obrad VI Sesji Rady Powiatu Zgierskiego


Porządek obrad VI sesji Rady Powiatu Zgierskiego  w dniu 12 marca 2019 r., godz. 15:30

  • Otwarcie VI sesji Rady Powiatu Zgierskiego.
  • Uwagi do porządku obrad VI sesji.
  • Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  • Podjęcie uchwał w sprawach:

 - zmiany uchwały nr III/24/18 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2019-2028;

 - zmiany uchwały nr III/25/18 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Zgierskiego na rok 2019.

  • Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Zgierskiego o działalności między sesjami Rady Powiatu.
  • Informacja Starosty Zgierskiego o pracach Zarządu i wykonaniu uchwał Rady w okresie między sesjami.
  • Interpelacje, oświadczenia i wnioski radnych.
  • Zamknięcie obrad VI sesji Rady Powiatu Zgierskiego.